innlegg fra 2010

Din overskrift

Stopp Mobbingen har startet "Aksjon Trygge Skoler" til skolestart skoleåret 2010/2011.

Vi har oppfordret alle kommuner til å støtte aksjonen. Henvendelse er sendt alle landets grunnskoler. Det er også sendt info til alle landets grunnskoleforeldre.

Det er nå ca 60000 barn som opplever mobbing hvert år. Fortsatt så finnes det skoler som ignorerer mobbingen. Det synes også som om mange av dagens tiltak ikke er gode nok da antall barn som mobber ikke reduseres.

Vi håper at denne aksjonen skal bidra til bedre fokus på problemene. Det bør også komme en samfunnsdebatt om holdninger. Sist men ikke minst så bør samarbeid mellom skole/hjem bedres betraktelig til barnas beste.

Alle som opplever problemer med å bli tatt på alvor eller opplever at mobbingen ikke blir tatt effektivt tak i, kan kontakte oss for råd og bistand.

Vi kan også stille opp og holde foredrag for kommuner, skoleansatte og foreldregrupper.AKSJON TRYGGE SKOLER

 

 

 

 

                                       August 2010

 

Kjære kommune

 

Stopp Mobbingen har nå feiret et år som foreldregruppe med formål å bidra til mindre mobbing i skolen. Det er ingen grunn til å feire 1 års jubileet vårt for det synes som om problemet med mobbing er enormt.

 

Under vårt første år har vi fått mange erfaringer samt vært aktivt inne i mange saker for å bidra til å ivareta barnets beste i mobbesaker.

 

Med bakgrunn i vår erfaring så starter vi nå til skolestart AKSJON TRYGGE SKOLER!

 

Det er vår erfaring at skolene i stor grad har negativ holdning til foreldre som står på for å få hjelp til sine barn som er utsatt for mobbing. Dette er skremmende da foreldrene oftest er de siste som får greie på at deres barn er utsatt for mobbing. Opplæringslovens§9a skal ivareta barns rettigheter og sier mye om skolens plikter rundt mobbing. I dag så ’bryr’ ikke skolene seg veldig om denne loven og så langt har det ikke hatt noen konsekvens å bryte den!

 

Derfor så ønsker vi å få alle landets kommuner som skoleeiere med på laget for bedre skolehverdag til alle barn. Oppfordrer dere til å sette fokus på deres rolle som skoleeiere og sette dere godt inn i hvilken plikter som følger med denne viktige rollen!

 

Basert på vår erfaring så er det viktig å bidra til at barna får et trygt skolemiljø.

 

Derfor så forventer vi at kommunen som skoleeier nå sørger for at skolene fatter enkeltvedtak i alle mobbesaker som loven pålegger dem.

 

De skolene som ikke tilbyr tilfredsstillende psykososialt miljø forventer vi at kommunen sørger for å tilby alternativer til.

 

 

Det er foreldrene som har opplæringsansvaret for sine barn men samtidig så skal barna på skolen. Dette er viktig og riktig men gjør også skolen til en av de viktigste institusjoner i Norge i dag. Derfor så er det veldig avgjørende at skolene legger større vekt på å forholde seg til foreldre som tar kontakt rundt sine barn. Det setter også store krav til godt kvalifiserte ansatte som gjør sin plikt også psykososialt.

 

Vi leser oftere og oftere om ekstreme tilfeller av mobbing og vold i media noe som skaper store reaksjoner. Det man hører lite om er dem psykiske mobbingen som ødelegger resten av livet til mange barn. Det dreier seg om dem som ukentlig får høre at dem er stygge, dumme osv.

Dette er iognert som erting på mange skoler men faktisk den form for mobbing som skaper flest ofre. Derfor er det viktig nå å ta dette også på alvor!

 

Derfor så gleder vi oss til at dere som skoleeier nå satser stort på godt psykososialt miljø på deres skole i årene fremover.

 

Vi står til deres disposisjon til både å svare på spørsmål og holde foredrag rundt dette viktige temaet!

 

For Stopp Mobbingen

 

Tore Sveum


AKSJON TRYGGE SKOLER

 

 

 

                                August 2010

                                              

 

Kjære skole

 

Stopp Mobbingen har nå feiret et år som foreldregruppe med formål å bidra til mindre mobbing i skolen. Det er ingen grunn til å feire dette ’jubileet’ da antall barn som utsettes for mobbing synes å være økende for hvert år som går!

 

Under vårt første år som foreldregruppe har vi blitt kjent med og delvis involvert i mange mobbesaker rundt omkring i landet. Dette har gitt oss en lite positiv erfaring. Derfor så har vi nå startet AKSJON TRYGGE SKOLER.

 

For å kunne lykkes med denne aksjonen så trenger vi et godt samarbeid med alle skolene. Skolene er arenaen der mye av mobbingen skjer og det er svært viktig at skolene har fullt fokus på dette hver dag hele året.

 

Utifra mange diskusjoner rundt mobbing så viser det seg at det er mye mer ansvarsfraskrivelse og ’skylddeling’ som er fokus en det å faktisk konkret stoppe mobbingen. Dette bidrar til rett dårlig hjelp til den som opplever å bli mobbet.

 

Derfor så ønsker vil vi bidra til å nyansere debatten og fokuset litt. Grovt delt så ønsker vi å dele mobbedebatten i 3.

 

1.Forebyggende sosiale miljøtiltak

 

2.Stoppe Mobbingen

 

3.Oppfølging av mobbesaker.

 

I forbindelse med første del av aksjonen så er det punkt 2 som vi ønsker skal ha et mye større fokus hos skolene.

 

Årsaken er at her ligger kjernen til å kunne få fortgang i utviklingen av punkt 1 og 3.Det er en vesensforskjell mellom disse punktene, nettopp at skolen plikter lovmessig å avdekke og stoppe mobbing.

 

Vi forventer at alle skoleansatte som ikke er satt inn i hvilken plikter som ligger i opplæringslovens §9a øyeblikkelig blir satt inn i dette.

 

Vi forventer og at skolen legger mye fokus i å finne gode metoder for å avdekke skjult mobbing. Har ikke skolen hatt kurs i dette så anbefaler vi å be PPT sørge for systemveileding til alle ansatte om mobbing.

 

Vi forventer og at alle foreldre som tar kontakt om mobbing blir hørt og tatt på alvor, likeså elever som varsler mobbing. Så fort det er undersøkt om det er mobbing så skal det orienteres foreldre og fattes et enkeltvedtak. Mangel av dette er grunnlag for både klage til Fylkesmannen samt anmeldelse til politiet. Årsaken til å kraftig understreke dette er at 99% av skolene synes å la være å fatte enkeltvedtak i mobbesaker.

 

Dokumentasjon er skolene blitt veldig flinke på, dog så kan man undre over fokuset på dokumentasjonen etter å ha lest mange elevmapper til elever som er utsatt for mobbing. Bruk elevmappen aktivt også i foreldresamtaler. Dokumenter all form for mobbing, både når elev mobber og når elev blir utsatt for mobbing.

 

Skole/hjem samarbeid er nøkkelen til gode løsninger på punkt 1 og 3. For å bedre dette så er det kjempeviktig at skolen aktivt jobber med pkt 2.

Lykkes man med å forbedre holdningene så vil mange barn få en mye bedre skoledag.

 

Vil tilslutt gjøre dere oppmerksom på noe som er lite fokusert på i dag rundt mobbing. Vi leser oftere og oftere om stygge alvorlige mobbesaker i media som skaper kraftige reaksjoner. Men vi hører lite om det som virkelig ødelegger barns psykiske helse…. Den daglige ’ertinga’ der elever hører dem er dumme, stygge, har feil klær osv er årsaken til at mange dropper ut fra VDG og ender som unge uføre med et totalt ødelagt selvbilde. Dette til ettertanke nå når nytt skoleår står for tur.

 

Dere er alle velkomne til å kontakte oss for råd og veiledning. Er det utfordringer med foreldresamarbeid så kan det være at vi har en del å kunne hjelpe med.

 

Vi stiller opp på foredrag til både skoleansatte og foreldregrupper etter nærmere avtale.

 

Ønsker dere lykke til med et nytt skoleår der holdningen skal være hver dag…. NULL MOBBING!

 

MVH

 

Tore Sveum


AKSJON TRYGGE SKOLER

 

 

                     

                                    August 2010

                                                                                    

KJÆRE FORELDRE

 

 

Stopp Mobbingen er nå passert 1 år som foreldregruppe med fokus på å stoppe mobbingen i skolen. Dette har vært et dystert år sett i lys av alle saker vi har blitt kjent med.

 

Derfor har vi startet denne aksjonen som et viktig bidrag til å stoppe mobbingen. Utifra hva vi erfarer samt forskjellige statistikker så er det sansynelig at ca 10% av elevene i grunnskolen opplever mobbing ukentlig.

 

Dette utgjør ca 60000 elever eller 2 til 3 elever i hver klasse. Mobbing sørger hvert år til at barn tar sitt liv, de fleste som opplever mobbing får ødelagt sitt selvbilde og dessverre så sørger det for at mange mister viktig undervisning og dropper ut fra skolen. Vårt mobberegister viser og at mange barn hvert år må bytte skole for å slippe unna mobbinga med liv og helse i behold.

 

Vår erfaring rundt mobbesaker er pkt 1 at det tar alt for lang tid både å avdekke og ta tak i problemet. Dette gjør at ofte så rekker det å etablere seg et fastlåst negativt miljø som kan være svært vanskelig å bryte etter mange mnd eller år. Dette bidrar igjen til at våre barn blir psykisk og til dels fysisk ødelagte i mange saker noe som ikke kan tolereres lengre.

 

Vi som foreldre har både oppdrageransvaret og opplæringsansvaret for barna våre. For å oppfylle opplæringsansvaret så er vi avhengige av skolen som tenesteleverandør. Her er det viktig å ha et tett og godt samarbeid!

 

I mobbesaker så erfarer mange foreldre at skolen ikke tar deres bekymringer på alvor. Mange mener at skolene iognerer mobbeproblematikk. Derfor så skal vi informere litt om skolens plikter i mobbesaker.

 

 

Våre barn har en ’arbeidsmiljølov’ kalt opplæringslovens §9a . Den skal sørge for å ivareta barnas interesser og sikkerhet.

 

Her plikter alle skoleansatte å observere å avdekke samt stoppe mobbing.

 

Når elev eller foreldre varsler skolen om mulig mobbing så plikter skolen å undersøke dette. Hvis det er hold i varselet så skal skolen lage en skriftlig plan for å stoppe mobbingen som dere som foreldre skal motta (enkeltvedtak) Her kan du da klage hvis du ikke er fornøyd med planen, den er også grunnlag for å kunne klage til fylkesmannen hvis mobbingen ikke stoppes. I dag så er bruken av enkeltvedtak minimal i skolen.

 

Skolen dokumenterer det meste rundt eleven i elevmappen. Erfaringen vår er at dokumenteringen om mobbing er relativt beskjeden. Be om å få gå igjennom elevmappen på hver foreldresamtale. Her kan du selv også tilføye notater.

 

Som foreldre så er vi prisgitt skolens ansatte i skoletiden all den tid vi selv ikke er tilstede. Sørg for et godt forhold til alle ansatte samt andre foreldre ved skolen. Jo bedre nettverk man har som foreldre jo enklere får man beskjed når det oppstår problem og jo enklere er det å ta opp mobbing.

 

Opplever man at skolen ikke tar mobbing på alvor så vurder situasjonen utifra ditt barns beste! Er det mobbing så ta evt barnet utifra skolen til skolen kan garantere deg å levere lovpålagt godt psykososialt miljø! Kontakt gjerne kommunen som er skoleeier og be den levere et tilbud som oppfyller minstekravet i opplæringslovens§9a,godt psykososialt miljø for alle elever.

 

Vi kommer til å vurdere politianmeldelse samt klage til fylkesmannen i hvert enkelt tilfelle av brudd på opplæringslovens §9a nå fra skolestart.

 

Dette høres kanskje voldsomt ut men med tanke på at 2-3 elever i hver klasse (60000 på landsbasis) opplever ukentlig mobbing så kreves det fullt fokus på handling og holdning.

 

Stopp Mobbingen har nå sendt ut info om dette til alle landets kommuner og skoler. Formålet er at kommunen som skoleeier skal være mer aktiv i skolen samt at skolene skal være mer bevist på at skole/hjem samarbeid ikke bare dreier seg om praktisk hjelp og dugnader.

 

Engasjer dere som klassekontakter, i FAU, delta aktivt.

 

 

Glem aldri at det er skolen som er deres tenesteleverandør. Ved aktivt engasjement så bidrar du kanskje til at ditt barn og andres barn får det litt bedre. Etterspør trivselstilltak, etterspør mobbeplaner. Be om redegjørelse for både situasjonen ved skolen og hva som venter når det oppstår mobbesituasjoner.

 

Ikke godta det mange skoler ofte forsøker å formidle, at dem er en mobbefri skole.

Det finnes IKKE mobbefrie skoler. Ikke greier vi noen gang å forhindre at mobbing oppstår heller. Men vi som foreldre MÅ sette KRAV til skolen at dem STOPPER mobbing OMG. Vi må å forvente at dem skolerer seg på å avdekke mobbing. Dette er kjempeviktig da all erfaring tilsier at vi som foreldre er dem siste som får vite at våre barn blir mobbet. Så igjen, etterspør kunnskap om avdekking og sørg for et godt samarbeidsforhold med skolen. På den måten så kan skole/hjem sammen finne flere og bedre måter å forebygge mobbing på noe som er helt nødvendig for å kunne bedre oppvekstvilkårene for våres barn.

 

Tilslutt så vil jeg understreke noe viktig. Vi skal huske at våre barn ikke gjør som vi sier, dem gjør som vi gjør! Tenk deg om to ganger før du kritiserer naboen, naboungen eller læreren

 

Meld dere gjerne inn i vår facebook gruppe og del deres erfaringer med andre utover høsten.

 

Husk og at vi står til disposisjon for råd og veiledning samt bistand etter behov.

 

MVH

 

Tore SveumTil Kunnskapsdepartementet v/ K Halvorsen                          14.01.10

 

Viser til tidligere møter, mailer og siste ukers fokus rundt mobbing.

Vi i stopp mobbingen er glade for at kunnskapsministeren nå har satt så stort fokus på mobbeproblematikken ved å sette i gang mange undersøkelser og utredninger som kanskje kan gjøre forskjell om noen år .Samtidig så er vi veldig skuffet over at dette er det eneste hovedfokuset som kommer frem. Det meste av det som nå skal utredes er utredet før.

 

Det er ingen ting av de tiltakene som nå er i fokus som betyr noen forandring i hverdagen for alle de titusenvis av barn som opplever mobbing hver uke!

Som representanter for mange tusen foreldre i norsk skole så gjør dette oss veldig bekymret. Mange av våre tilhengere mener at du som kunnskapsminister ikke gjør noe for disse barna som er i daglige situasjoner. Mange mener at du dermed bifaller overgrep mot barn i skolen!

 

31/10 sendte vi spørsmål rundt de 14 pkt du fremla i Vg for å stoppe mobbing. Denne henvendelsen er ikke besvart! Betyr det at det ikke finnes svar på spørsmålene?

8/11 så gikk du ut i media og advarte skoler mot å svare på henvendelser fra vår gruppe. Betyr det at du ikke mener at skolene skal forholde seg til ei så stor gruppe foreldre som vi er?

 

Vi ønsker på vegne av foreldre i norsk grunnskole svar på det som opptar oss som har barn som blir utsatt for overgrep.

 

1. Familie/Barn mangler rettsvern i mobbesaker. Gjør du noe konkret med det nå utover å vurdere det lovverket du vet ikke fungerer?

 

2. Vi har sendt deg kopi av mailen til politiet i Helgeland vedr anmeldelsen av Ytteren skoles brudd på opplæringslovens §9a. Vil du her gå ut og kreve at skolen faktisk blir holdt ansvarlig for å bryte loven? Eller bifaller du politiets utsagn om at dette ikke bør straffeforfølges samt rektors uttalelse at dette bare er en formalitet?

 

3. Vi har etter din kritikk av mobberegisteret i november opplevd en enorm mengde henvendelser. I mail til alle på stortinget så etterspurte vi om både hjelp samt hvor vi kan henvise alle som er i fortvilte situasjoner. Vi fikk ingen svar. Vi antar at dette skyldes mangelen på muligheten til å kunne svare. For det finnes ingen som bistår i disse sakene i dag. Det er ingen som hjelper barn og familier i mobbesaker der det blir uenighet med skole. Skal du gjøre noe med dette store problemet nå?

 

4. I dag så ligger all makt i skolen hos rektor. Kunnskapsministeren har ikke gitt noen signaler om å sette krav til rektor her. Skal du begynne å sette krav til rektors håndtering/manglende håndtering av mobbesaker?

 

5. Som foreldre så får du i dag ingen veiledning i hvordan du skal gå frem når det oppstår problem på skolen. Man er prisgitt informasjon fra skolen. Denne er ofte fraværende. Her trengs det krav til lovpålagt informasjonsplikt ovenfor foreldre. Vil du gjøre det?

 

6. Dere delte ut ca 10 millioner for å bekjempe mobbing.Tilbakemeldinger vi får tilsier at det ikke er spesifikke krav til at disse midlene brukes til fordel for de som opplever mobbing i dag.Betyr det at her og så glemmer man dagens overgrep?

 

7.Konfliktrådet er anbefalt i mobbesaker. Dette er totalt forkastelig. Mobbing er overgrep og skal ikke håndteres som konflikt.Vil du stoppe dette nye overgrepet mot de som blir utsatt for mobbing?

 

8.Lærerne står for en del av mobbingen i skolen. I dag er dette umulig å komme til livs da de som ansatte beskyttes av systemet. Dette betyr at myndighetene i dag aksepterer voksnes overgrep mot barn uten å gjøre noe for å kunne stoppe dette. Vil du ta tak i dette store problemet nå?

 

9. Mobberegisteret har i dag 80 registrerte saker på den offisielle lista. Ved siden av den offisielle så har vi en del flyttinger som ikke kan registreres offentlig pga lokalkjennskap og dødsfall. Du har sagt at utdanningsdirektørene skal gå igjennom en del mobbesaker som ikke har gått bra. Vil du sørge for at skolene som er registrert f.eks i 2008/2009/2010 blir gransket da dette omfatter de alvorligste bruddene på lovverket? Vil du også åpne for at skoleledelsen kan straffeforfølges for disse alvorlige brudd på lov?

 

10. I dag så misbruker skolene barnevernet. Når du som foreldre til et mobbeoffer prøver å få skolen til å ta tak i mobbeproblemet så opplever mange å få barnevernet på døra etter bekymringsmelding fra barnevernet. Dette er oftest en hevnaksjon fra skolene da de hevder at så lenge det ikke er noe problem på skolen så må det være i hjemmet! Kan du stoppe dette ekstra overgrepet mot disse familiene?

 

11. Eneste måten å stoppe mobbing på er å ta tak i de som mobber. Skolen plikter i dag å sørge for godt psykososialt miljø. I vanskelige mobbesaker løses dette ved å fjerne offer mens overgriper får fortsette. Kan du pålegge skolene å fjerne overgriper der skolen ikke evner å stoppe mobbingen?

12. Olweus og Zero programmene er i søkelyset og fremstilt som løsningen på mobbeproblemene. Dette er knapt nok en halv sannhet. Disse programmene har vært brukt i mange norske skoler i mange år. Flere av disse skolene har store mobbeproblem i dag. Ingen program vil kunne hjelpe før det kommer krav om bruk og straff for å unnlate å løse problemene. Vil du sørge for at dette skjer?

 

13. I den grad man gjør noe mot mobbing i skolen så rettes fokuset som oftest ensidig mot den som blir utsatt for overgrep. Dette løser sjelden mobbingen. Her må fokuset økes mot overgriper. Overgriperen er nøkkelen til løsning. Kan du bekrefte at dette nå skal taes tak i sånn at de titusenvis av barn som ukentlig blir utsatt for overgrep kan gå fremtiden i møte med mindre traumer og psykiske problemer?

 

14. Mange tusen familier er psykisk ødelagte samt økonomisk ruinerte etter å vært i ’kamp’ med skolen for å forsøke å berge liv å helse for sitt barn.Kan du love disse familiene kompensasjon for den lidelse myndighetenes manglende handlekraft har påført dem?

 

15. Et forslag til bistand for alle de titusenvis av barn som opplever mobbing i dag vil kunne være at du gir disse barna/familiene fri rettshjelp samt dekte utgifter i forhold til tapt arbeidsfortjeneste/legeutgifter med mer. Er du villig til å hjelpe disse ved å straks innføre dette tiltaket?

 

Ber om en rask tilbakemelding på denne henvendelsen. Årsaken til det er en dyster start på 2010 med mange skoleflyttinger og store problemer mange steder selv i årets første skoleuke. Vil kunnskapsministeren bidra til å redde liv og helse hos våre barn så må det handles nå. Alt annet vil oppfattes som aksept for daglige overgrep mot titusenvis av norske barn!

 

 

MVH

Tore Sveum

90367337

 

For Stopp Mobbingen

 


Kjære barneombud         31.10.09                                              

 

Vi er en gruppe på Facebook som består av frivillige mennesker som jobber aktivt ut mot skoler og alle de problemer som er med mobbing. Vi mottar daglig henvendelser fra fortvilte foreldre som møter motvillighet når de tar kontakt med skolen der deres barn går og blir mobbet. Mange får til svar; ”det finnes ikke mobbing ved denne skolen”. Mange foreldre møter en avvisende holdning fra skolens ledelse og lite eller ingen hjelp å få med å få bukt med mobbeproblematikken som er. Mange skoler går regelrett i skyttergrava og dermed sender bekymringsmelding til barnevernet, ”for det må jo være noe alvorlig galt i heimen”. Foreldre tør ikke da lenger å si fra når det er mobbing av deres barn i redsel for å få en større kamp mot myndighetene. Det er mobbeofre som ikke tør å si fra hjemme, de tier det ihjel i redsel for at det blir enda verre pga de er blitt truet av mobberne om å ikke si noe.

 

Mange foreldre gir opp etter lang kamp, deres barn er ødelagt pga mobbing og mange velger å flytte bosted og dermed ny skole. Mobberne får være igjen å herje videre og finne nye offer. Mange velger å gå til media etter lang kamp for å fortelle sine historie for at skolene skal ta grep, men også for å berge sine barn.

 

Nylig var det ett foreldrepar som gikk ut i media pga vold fra lærere mot deres barn og rektor ved denne skolen benektet dette. Saken ble anmeldt til politiet av dette foreldreparet, men ble henlagt på grunnlag at det ikke fantes bevis på at vold var utført. Politiet sjekket ikke engang med andre elever som har vært vitner på at dette hadde foregått. Noe er riv ruskende galt i hele systemet.

 

Vi har noen problemstillinger som vi ønsker innspill fra barneombudet på.

 

  1. I praksis så synes det som om vi som foreldre samt våre barn er totalt rettsløse i forhold til problem med skole.Evt anmeldelser blir henlagt og rettssaker fører ikke frem.Dette gjør at foreldre i dag ikke har noen vei og gå når det gjelder hjelp og rettslig forfølgelse av skolens brudd på lov.

 

Hva har barneombudet tenkt og gjøre i forhold til dette?

  1. En stor andel foreldre som kontakter skolen vedr mobbing av barn blir avvist med at det her ikke finnes mobbing. Enkelte opplever at skolen inntar holdninger som at det der må være noe feil i hjemmet og dermed sender bekymringsmelding til barnevern. I praksis så lider barnet videre uten at noen tar tak i dette.

 

Har barneombudet noen planer om å ta opp denne problemstillingen?

 

  1. Vi får mange henvendelser som har bakgrunn i det som oppleves som mobbing fra lærere. Dette er et tabuområde som er dårlig belyst. Veldig mye her dreier seg om holdninger og bevistgjøring på hva man gjør og sier.

 

Har barneombudet noen planer om tiltak rundt dette problemet?

 

  1. Alle skoler har såkalte mobbeplaner i dag. Utfordringa ligger i å erkjenne mobbing og ta tak i situasjoner! Vi har spurt flere ganger om hva foreldre ønsker seg for å løse mobbing effektivt. Tilbakemeldingene har vært entydige ønsker om et uavhengig mobbeteam. Dette tror vi vil kunne sørge for å forhindre mange tragiske utfall og skjebner basert på mobbing i skolen. MEN….det hjelper like lite som fine planer gjør hvis ikke skolen erkjenner mobbing som problem og fokuserer på løsninger!

 

Vil barneombudet komme med noen forslag rundt dette temaet?

 

 

Vi ønsker ei rask tilbakemelding da vi nå frem mot jul vil være aktive mot bl.a rikspolitikerne for å få fortgang i kampen mot mobbing.

 

 

mvh

Heidi Olderøien

For Stopp Mobbingen

  


Kjære Justisminister!      31.10.09                                                

 

Gratulere med fornyet tillit som justisminister.

 

Vi er ei gruppe foreldre som er bekymret for utviklingen i samfunnet når det gjelder retts sikkerhet for våre barn! Bakgrunnen for dette er vårt arbeid for å stoppe mobbingen i norsk grunnskole.

 Alt vi foretar oss legger vi ut på vår hjemmeside samt at vi poster på vår gruppe på facebook hver dag for å få debatter. Vi har også mail der vi får henvendelser fra bekymrede foreldre.

 

Vi har i høst jobbet aktivt opp mot politikere, kommuner og skoler for å belyse mobbeproblematikken. Dette har avdekket mange problemstillinger som er særdeles bekymringsfulle. Kort fortalt så opplever vi at våre barn og vi som foreldre i praksis er helt rettsløse hvis vi tar opp forhold i skole! Det kan synes som våre dyr er bedre beskyttet av loven enn være barn og dette må være totalt feil!

 

Nå ønsker vi tilbakemelding på noen konkrete problemstillinger:

 

<!--[if !supportLists]--> 1.     <!--[endif]--> Når vi som foreldre tar kontakt med skolen pga mobbing av våre barn så opplever vi ofte at skolen avfeier problemstillingen. I dag kan vi klage dette inn for fylkesmannen og hevde brudd på opplæringslovens §9a. Men i praksis så har fylkesmannen små muligheter til å kunne løse disse problemene utover og anmode kommunene om å følge loven!

Vil justisministeren sørge for at fylkesmannen vil kunne sette makt bak sine pålegg/anmodninger?

 

<!--[if !supportLists]--> 2.     <!--[endif]--> Bl.a barneombudet gikk i media tidligere i år ut og oppfordret foreldre til og anmelde skoler som bryter opplæringslovens §9a. Noen har forsøkt dette men politiet henlegger sakene stort sett uten å avhøre de involverte parter.

Vil justisministeren kalle dette godt politiarbeide eller vil det bli tatt opp for å forbedre situasjonen?

 

 

<!--[if !supportLists]--> 3.     <!--[endif]--> I noen alvorlige saker så har foreldre valgt og gå til retten. De har ofte vunnet frem med sin sak og blitt tilkjent erstatning i første rettsinnstans. Alle disse sakene har da blitt anket til neste rettsinnstans og der har foreldrene tapt og blitt idømt til dels store saksomkostninger!


Vil justisministeren hevde at barn/foreldre har god rettssikkerhet da?

 

 

Vi mener at dette er skremmende ille og at man som foreldre i dag ikke har noen mulighet til å få hjelp til sitt barn hvis man ikke møter skolen på en ’god dag’.

De fleste som tar kontakt med oss har over lang tid forsøkt å få skolen til å ta grep i situasjoner men regelrett blitt avvist. Flere opplever at skolen hevder at det ikke finnes problem ved skolen og dermed sender bekymringsmelding til barnevernet med begrunnelse i at her er det sikkert problem i hjemmet.

 

Den andre problemstillingen som er stor er lærermobbing, dvs at lærer direkte eller indirekte sørger for mobbing av elever. Her er det i praksis og nærmest umulig å kunne gjøre noe så lenge rektor hele tiden ivaretar sine kollegaer istedenfor å ivareta den konkrete problemstillingen.

 

Vi håper justisministeren vil vurdere våre spørsmål, men også komme med et utspill som kan roe alle de titusenvis av bekymrete foreldre rundt omkring i Norge.

 

 

Mvh

Tore Sveum

For Stopp Mobbingen

  


Kjære Kunnskapsminister!                                   31.10.09

 

Først vil jeg gratulere dem med ny statsrådspost og ønske deg lykke til med en stor og viktig jobb.

Vi er en gruppe foreldre som har sett oss lei på hvordan vi som foreldre blir håndtert av skolen når vi kommer for og ta opp det vi anser som problem for våre barn i skolen. Flere av oss har kjempet en årelang kamp for ressurser og bedring i psykososialt miljø for våre barn. Vi har blitt nærmest trakkasert og uglesett av skoleledelsen for å blande oss inn på skolens område.

Som et resultat av dette så startet vi stopp mobbingen i høst med formål å snu den negative utviklingen rundt mobbing av barn i norsk grunnskole. Vi blir nok opfattet som en interesseorganisjasjon av foreldre,  fordi  vi får mange henvendelser om konkrete saker som vi forsøker å hjelpe med.

Vi bruker  facebook til å publisere artikler som belyser mobbing daglig og vi etablerte egen hjemmeside der vi publiserer alt vi gjør inklusive et nytt mobberegister.

I løpet av de siste 3 mnd har vi sendt henvendelse til alle dere på stortinget,alle kommunepolitikerne samt infoskriv til alle landets grunnskoler. Mange skoler har og fått spesifikke henvendelser etter tips og ønske fra foreldre.

Lærere og barnehagepersonell har vi også besøkt for å belyse det vi opplever som hovedproblem i antimobbearbeidet i Norge i dag.

Ser ifra en artikkel i VG 30/10 at du ønsker økt trykk på antimobbearbeidet noe vi setter svært stor pris på. Derfor så ønsker vi å komme med noen innspill basert på erfaringer fra hverdagen som foreldre sin kontakt med skoler.

 

Kommenterer her og stiller spørsmål ved den de 14 punkter listet opp i VG sin artikkel.

1. Lansering av ny satsning på læringsmiljø er svært viktig og bra.Læringsmiljøet er på mange skoler i dag dårlig så her trengs det en kraftig oppgradering!

 

2. De aller fleste skoler har i dag miljøplaner og tiltaksplaner, en del bruker anbefalte programmer som pals, olweus, zero med mer . Utfordringen vi kjenner er ikke først og fremst mangel på planer men holdningene til å bruke dem. Når vi kontakter skoler som vi kjenner til har store problemer med mobbing så avviser de ofte problemstillingen og viser til at de er f.eks olweus skole. Dette er for oss skremmende og vi har gjennom vårt arbeide sett at mørketallene er enorme når det gjelder mobbing.

Hva kan du bidra med for å bedre holdningene til å faktisk ta tak i problemene ved skolene istedenfor å avvise dem?

Vi har mange eksempler på skoler som nekter at det er problem, sender bekymringsmelding til barnevernet fordi det må jo være noe alvorlig galt i hjemmet hos disse foreldre som kommer med sånne skrekkelige påstander om skolen. Foreldrene står til slutt frem i media og så plutselig så står flere frem. Dette er en forferdelig opplevelse og en forferdelig handling utført av skoleledelser rundt i hele Norge! Tenk på hvor mange måneder og år det barnet dette skulle gjelde lider fordi skolen avviser og ta tak i problemet!

 

3. Her er det store utfordringer fordi alle hevder å ta ansvar, men i praksis så unndrar mange seg ansvar. En skolesjef i en kommune der vi hadde sendt henvendelse til skolene om manglende oppfølging på mobbesaker ba oss i ordrett holde oss langt unna skolene. Han ba endog skolene la være å svare på henvendelser om mobbing. Med sånt lederansvar så undermineres all jobb for å bedre miljø ved skolen! Har du tenkt å sette krav mot skoleledere vedr manglende håndtering av mobbesaker?

 

4. Supert, bare det skjer nå! Spørsmålet her blir hva skal gjøres for å skolere alle dem som i dag jobber i skolen? Enkelte professorer hevder at et kurs på ca 14 timer vil kunne bedre kunnskapen betraktelig. Er dette tema?

 

5. Alle saker blir nok fulgt opp hos fylkesmannen, utfordringa er at rektorer ofte sørger for å nøytralisere sakene. Foreldrene bør i sterkere grad høres i saker hos fylkesmannen. Blir det noen plan for hvordan fylkesmannen skal følge opp mobbesaker?

 

6. Supert. Men hvordan skal tilsynet gjennomføres? Hvis det skjer ved dialog med bare skoleansatte så vil ikke det riktige bilde komme frem. Blir det noen form for spesifikk elev og foreldre spørreskjema som skal brukes?

 

7. Barneombudet får mange henvendelser om mobbing så her bør det komme gode innspill. Men jeg anbefaler  også å lytte til andre som f.eks oss for å få et mest mulig nyansert bilde på den reelle situasjonen.

 

8. Oppfordrer her til å legge mer vekt på å sørge for omg handling når det er mistanke om mobbing. I dag så blir mange barn ødelagt pga manglende handling på et tidlig punkt.

 

9. Vi har spurt flere ganger om hva foreldre ønsker seg og det som hele tiden går igjen er ønske om et uavhengig mobbeteam. Kan dette bli en del av vurderingen?

 

10. Her er det mye å gjøre. I dag så synes det som om både elever og foreldre er rettsløse i forhold til skole og mobbeproblematikk. Dette honorerer skoleledelsen på da de er godt kjent med at uansett anmeldelse og evt rettssak så viser all rettspraksis at foreldrene/elevene taper. I praksis så henlegger og politiet anmeldelser og fylkesmannen har heller ingen maktmidler…..Vi forventer at det kommer forandring på dette. Vi vil ’kreve’ at manglende håndtering av mobbesaker som er lik brudd på opplæringslovens §9a skal kunne ha konsekvenser for rektor/skoleansvarlig. Dette ville sette en ny standard da vi tror dette som virkemddel ville sørge for at rektorer da ville måtte ta mobbeproblematikk på alvor. Kan dette følges opp?

 

11. Dette liker vi!

 

12. Her trengs det mer lovpålagt informasjon fra skolene. Vi har sendt dette ut til alle skoler med oppfordring om å sende det til foreldrene/FAU, men bare en liten andel av skolene har gjort det.

 

13. Igjen, det må komme til konsekvenser for å ikke gjøre dette. Skolene gjør ikke mer en det dem er ’tvunget’ til.

 

14. Her er det en stor jobb å gjøre. Dette er i stor grad et samfunns spørsmål. Her trengs det massive informasjon om hva dette er, hvordan det foregår og ikke minst konsekvenser av det. Her hviler det et stort ansvar på foreldrene til å følge med sine barns nettbruk og mobilbruk. Dette har vi sagt litt om, vi mener foreldre skal sjekke litt hva barna driver med og det har skapt store diskusjoner fordi mange mener at man skal vise dem tillit og ikke ’overvåke’ f.eks mobilen. Vi mener at man skal bry seg og vet at mange vil bli kjempeoverrasket over hva dem ville finne selv hos unge barn.

 

Til slutt en viktig ting som ikke er med på lista og som er et tabu område.

All vår erfaring tilsier at det er et utbredt problem at lærere og foreldre er kilde til mobbing blant barn. Med dette så mener vi holdninger og utsagn. Da vi jobber mot skoleproblem så skal vi her forholde oss til det. I dag er det nesten umulig å komme til livs et mobbeproblem der læreren er kilden til mobbing. Utsagn fra lærere gir ofte aksept blant barna til å følge opp dette og dermed så er mobbingen i gang. Som foreldre er du sjangseløs om du forsøker å ta dette opp med en rektor. For rektor ivaretar læreren foran eleven. Vi så sist uke i media om lærere som ble anmeldt for fysiske overgrep på elever. Her ble saken henlagt av politiet uten at barna ble avhørt. Vil også ta med at vi ønsker større fokus på hvilket samfunnsproblem dette er. I dag så finnes det bl.a rapporter som sier at 50% av de som ender i akuttpsykiatrien som voksne har vært mobbeoffre som barn. Det betyr at dersom man fortsetter å unnlate å håndtere problemet bedre sånn som i dag, gir dette store samfunnsøkonomiske konsekvenser! Det er også en tankevekker at hovedutfordringa for å bedre problemstillingen ikke nødvendigvis dr eier seg om mer penger men faktisk bedre holdninger.

 

Håper vi kan få tilbakemelding på denne henvendelsen og vi stiller vår tid til deres disposisjon om det skulle være ønske om bidrag til prosessen her!

 

Tore Sveum

For Stopp Mobbingen

 

 

svar fra Vikhammer Barneskole 17.02.10 


Stopp mobbingen

v/ Heidi Olderøien

 

Ad Mobbeproblematikk

 

Vikhammer skole har mottatt e-post fra Stopp Mobbingen 12.02.10. Her påpekes det at dere har fått flere henvendelser vedrørende mobbing ved Vikhammer skole. Ut i fra skolens situasjon kan nok dette stemme. Vi håper derimot at alle foreldre og elever som tar kontakt med skolen føler at skolen tar situasjonen på alvor.

Skolen har hatt et økende antall elever som har følt seg mobbet ved skolen de siste årene. Noe elevundersøkelsene også bekrefter. Skolen jobber for et godt og trygt miljø hvor alle elever skal kjenne at de har tilhørighet. Det holdningsskapende arbeidet er i større grad satt i system det siste året. FAU og elevrådet har på bakgrunn av resultat fra elevundersøkelsen satt i gang en antimobbe-kampanje med fokus på holdningsskapende arbeid og skolens slagord mot mobbing er utarbeidet. Skolen har jobbet med regler og rutiner som i større grad skal sikre et godt skolemiljø. Høstens foreldremøter hadde fokus på mobbing, antimobbeplan (Stopp mobbing) og viktigheten av samarbeid for å få bukt med problemene.

I tillegg så har også Malvik kommune satt fokus på mobbeproblematikken og bl.a laget en informasjonsfolder om problematikken.

 

Skolen har i løpet av 2009 hatt 8 enkelt vedtakssaker som har omhandlet § 9a. I tillegg til dette er det jobbet tett rundt 11 enkelt elever og 1 gruppe. Det viktigste i arbeidet er at elevenes følelse av mobbing blir tatt på alvor og at det skjer tiltak som bedrer deres situasjon. I slike situasjoner har vi den holdningen at det ikke er de voksnes syn på om det foregår mobbing som er avgjørende for om tiltak blir satt i gang, men det er elevens ståsted som er viktig.

 

Skulle foreldre ta kontakt med dere i forhold til elever ved Vikhammer skole så ønsker vi at dere oppfordrer foreldre til å ta direkte kontakt med skolen. Det er i et samarbeid med foreldre vi kan trygge og gjøre elevenes skolehverdag bedre. Vårt formål er at alle elever ved Vikhammer skole skal kjenne at de har en trygg og god skolehverdag.

 

Vikhammer skole 16.02.10

Helle Vollan

rektor 


2010 
Svar fra Vestskogen Barneskole 15.02.10

Jeg viser til henvendelse. Jeg svarer etter beste evne, men på generell basis.Når det gjelder tiltak mot mobbing er det to forhold, det ene er å jobbe forebyggende, det andre er å håntere saker som måtte dukke opp.

Dersom dere hadde undersøkt vår skole i Elevundersøkelsen vil dere kunne lese at vi scorer bedre enn landsgjennomsnittet. I tillegg har hele skolen i 10 år gjennomført årlige trivselsundersøkelser som viser gode resultater og høy grad av trivsel.

Når det likevel avdekkes mobbing  på vår skole setter vi i verk vår mobbeplan (vedlegg). Det blir fattet vedtak om tiltak etter opplæringsloven §93-a.

Alle saker skal også rapporteres til vår kommunaldirektør, og følges opp av ham.

For ordens skyld er det i dette skoleåret vært 3 saker blant våre 275 elever.

Jeg håper dere finner svaret opplysende og tilfredsstillende.

Avslutningsvis. Barn og familier som blir utsatt for mobbing har det vondt, ingen skal ha en slik skolehverdag. Men alle saker skal undersøkes skikkelig. Ofte er det ”hold” i påstandene som kommer. Men ikke bestandig.

Lykke til med arbeidet videre,

Mvh  Hans Jørgen Hansen


Svar fra Byåsen skole 30.10.09
hei
 
For en tid tilbake fikk jeg tilsendt en mail fra deres organisasjon v/Tore Sveum.
 
Alle som vi får melding om er utsatt for mobbing -håndterer vi etter våre rutiner lagt ut på skolens hjemmeside.
 
Saken det henvises til  fra dere er tatt   opp ut fra skolens  rutiner i slike saker.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Wenche Kjellby Nesset
rektor
Byåsen skole
tlf.72547102

svar fra skolesjef i Sola Kommune 27.10.09- svar 1

Vi har mottatt enda en henvendelse fra deres organisasjon vedr. manglende
respons fra våre skoler når det gjelder mobbeproblematikken i skolen og
omfanget av den. Vi ber med dette om at de av våre våre skoler som ikke har
svart  samt undertegnede slettes fra deres adresselister og at disse
henvendelsene stanser umiddelbart.

Vår anbefaling til våre skoler er å overse denne typen henvendelser. Vi har
likevel latt det være en frivillig sak om den enkelte vil besvare
henvendelsen fra dere.  Vi og våre skoler svarer for våre politikere og for
våre overordnede (tilsynsmyndigheter) når det gjelder det arbeidet som
gjøres for å forebygge og bekjempe mobbing i skolen.  De har ikke og skal
heller ikke føle noen forpliktelse til å stå ansvarlig overfor deres
organisasjon på dette feltet. Det at noen skoler likevel ha valgt å besvare
deres henvendelse, må ikke føre til at  andre blir presset ytterligere til
å svare med "trusselen" hengende over seg om at det blir publisert hvem som
svarer eller ikke.

Som sagt,- vi ber om at den enkelte skoles valg respekteres og at de som
ber om det, slettes fra deres lister umiddelbart.

På forhånd takk.

mvh

John Askeland
skolesjef
Sola kommune
Rådhuset
Postboks 99 4097 Sola
Tlf. 51653300 / 51653385 dir/ 95751923 mob

john.askeland@sola.kommune.no

svar nummer 2

Til din orientering:

Sola kommune har nylig hatt tilsyn fra fylkesmannen i Rogaland når det
gjelder arbeidet med §9a i opplæringsloven og skal blant annet bidra på
utdanningskonferansen som samme instans arrangerer i neste uke (2 dagers
samling for skoleledere i hele Rogalang med kampen mot mobbing i skolen som
tema). Det har vært og er et omfattende arbeid i Sola kommune og på den
enkelte skole når det gjelder dette,- og kommunens og skolens arbeid på
dette feltet er vi både stolte over og glade for.

Mitt poeng:
1: Ingen av våre skoler står ansvarlig overfor dere.
2: "Trusler"  fra dere virker ikke

svar nummer 3
Jeg oppfatter dette som "trusler",- riktignok tomme,- og det viser de
useriøse arbeidsmetodene dere benytter dere av for å fronte saken. Etter
mitt syn kan dere gjøre bedre nytte for dere ved å henvise foresatte til å
benytte de kanalene som allerede finnes for å melde sin bekymring. I
tillegg må dere gjerne jobbe mot både departement og politikere av alle
kategorier,- så lenge dere lar skolene være i fred.

Jeg anser med dette denne meningsutvekslingen som avsluttet fra min side og
imøteser at våre ønsker imøtekommes.


mvh

John Askeland
skolesjef
Sola kommune
Rådhuset
Postboks 99 4097 Sola
Tlf. 51653300 / 51653385 dir/ 95751923 mob

john.askeland@sola.kommune.no


svar fra Skjervøy Barneskole 27.10.09
Til Stopp Mobbingen

Vedr. henvendelser fra dere om mobbesak.

Jeg vil starte med å si at det er trist at et mobbeoffer eller deres pårørende må gå til det skritt å ta kontakt med dere for å nå fram en mobbesak ved en skole. Når skolen får kjennskap eller mistanke til om en elev blir mobbet, skal problemet tas alvorlig og det skal handles.

Ved vår skole skal det være null toleranse for mobbing. Vi jobber kontinuerlig med forebyggende tiltak for å skape trygghet og trivsel ved skolen.  To ganger i året skal det gjennomføres trivselsundersøkelser i alle klasse for bl.a lettere å  kunne avdekke mobbing. Vi har akkurat revidert vår handlingsplan mot mobbing, og den skal nå opp i SU til videre behandling.  (vedlegg handlingsplan mot mobbing)

 Tiltak ved mobbing:

1.      Når mobbing avdekkes skal det meldes skriftlig til kontaktlærer og rektor på meldeskjema ”Bry seg”.

2.       Kontaktlærer har samtale med mobbeoffer. Foreldre informeres/involveres og det avtales oppfølgingsmøte med konkret tidspunkt.

3.       Kontaktlærer har (individuelle) samtale med mobber(e). Foreldrene informeres/involveres og det avtales oppfølgingsmøte med konkret tidspunkt.

4.       Ved vanskelige mobbesaker går rektor inn i løsningsarbeidet sammen med kontaktlærer.

5.       Det inngås en skriftlig avtale mellom partene med beskrivelse av problemet og tiltak. (vedlegg: avtale) Arkiveres hos rektor.

6.       Kollegiet informeres ved mobbesaker for på best mulig måte å kunne kartlegge situasjonen.

7.       Hvis ikke disse tiltak fører fram må eksterne instanser kobles inn. Som skole-helse-team, helsesøster, BUP, PPT, barnevern, konfliktråd, politi.

Vi ønsker at det skal være en lavterskel for at både  elever og foresatte kan melde inn en mobbesak. Det skal bestandig legges til grunn mobbeofferets opplevelse av saken. Ingen mobbesaker er for små til å ta alvorlig.

Ellers vil jeg rose dere i organisasjonen "Stopp Mobbing" for et stort og viktig arbeid. Men for oss som skole er det vanskelig å forholde oss den framgangsmåten dere bruker på nett. Dere "henger ut" en skole på nett etter henvendelser om enkelte tilfeller. Som skole har vi ingen ønsker eller mulighet til å forholde oss til et slikt fora´.

Med vennlig hilsen

Kristin Norheim

Rektor v/Skjervøy barneskole


Svar fra Løken skole 26.10.09 etter purring!
Hei


Vi svarer på henvendelser fra foresatte og tilsynsmyndigheter, men dere skal likevel få et kortfattet svar.  Vår skole deltar i Zero-programmet (Senter for atferdsforskning i Stavanger),  og har utarbeidet en handlinsplan mot mobbing.  Denne planen er godt implementert i skolesamfunnet.   Vår skole har har i løpet av de siste 4 årene hatt stort fokus på mobbing og vi er stolte av hva vi har fått til.  Antall mobbetilfeller er kraftig redusert. Se tallene under.  
  • 2006        13,4 %
  • 2007         6,4 %
  • 2008        2,9 %
  • 2009        2,8%

Vedlagt skolens handlingsplan.

Med hilsen

Terje Fredriksen
Rektor

Svar fra Meland Ungdomsskole 26.10.09 etter purring!

Til Stopp Mobbingen

Viser til henv frå dykk vedk arbeid mot mobbing.

Meland ungdomsskule tar del i Zero- opplegget, vi har ein eigen handlingsplan som vi arbeider etter, og dette er forankra i alle råd og utval ved skulen. ALLE henv vedk mobbing vert tatt opp i dei samanhengar dei høyrer til, dvs først i samtale mellom kontaktlærar – foreldre – elev.

Vi tar del i Zero-opplegget si mobbeundersøking, og vi tar dette med mobbing svært alvorleg.

Spørsmål / saker vedk enkeltelevar kan vi ikkje ta opp med ”utanforståande” – uansett kor ideelt og positivt det er meint.

 

Venleg helsing

Solbjørg Åmdal Sandvik

-rektor Meland ungdomsskule-


Svar fra Hvarnes og Kvelde skoler i Larvik 23.10.09

Organisasjonen "Stopp mobbingen" har sendt en mail til Hvarnes og Kvelde skole undertegnet av Tore Sveum og Heidi Olderøien. Mailen melder i fra om mobbing ved de to nevnte skolene.
 
Som re-leder ved disse to skolene er jeg selvsagt interessert i å få vite om slik negativ atferd. Dernest vil jeg sette i gang tiltak i tråd med det som planen mot mobbing sier og helARTprogrammet lærer om.Skolen er imidlertid helt avhengig av å få vite navn på den eller de som opplever seg mobbet før det kan settes i verk en konkret tiltaksplan hvor elever og foresatte er involvert.  Navn på mobbeoffer/e foreligger ikke i denne mailen.
 
Derfor må jeg henvise til hjemmesiden til Hvarnes skole der "Handlingsplanen mot mobbing" for 2009-2010 nylig er oppdatert.Dessverre er ikke den samme handlingsplanen revidert på Kvelde skole i år da vi jobber med implementering av helART i alle klasser. Verdiene og reglene sier alt om hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre.Dette jobber vi med hver eneste dag på skolen.
 
Å jobbe for et mobbefritt samfunn er et langtidsprosjekt. Det er flott at mennesker i organisasjoner velger å bruke tid og krefter på denne utfordringen.
 
Vennlig hilsen
 
Sissel Bergene Holm
re-leder/rektor

svar fra Orkanger barneskole 09.10.09

Hei

Vi har klare rutiner på dette og plan for hvordan vi arbeider mot mobbing.

Min umiddelbare reaksjon er at jeg hadde ventet at en slik henvendelse skulle komme fra aktuelle foreldre eller fra klassekontakten dersom noen mener at vi ikke handterer mobbesituasjoner tilfredsstillende.

Vedlagt følger skolens plan. Den ligger også på vår hjemmeside. Siste del av planen omhandler rutiner når mobbing skjer.

 

Med hilsen 
Lars Ivar Jensen

Rektor
http://www.orkdal.kommune.no/
Lars-Ivar.Jensen@Orkdal.kommune.no
Telefon: 90687298 / 72479711svar fra Frei U-skole 01.10.09

Til stopp mobbingen.

Takker for deres henvendelse ang mobbing ved vår skole. Vedlegger vår miljøplan som også omfatter håndtering av mobbing. Planen er   til revurdering  og komplettering  dette skoleåret, og  vi vil nevne at FAU ved skolen har engasjert seg positivt i arbeidet. I høst har vi nettopp hatt fokus på digital mobbing i samarbeid med en representant fra organisasjonen BarneVakten, hvor lærere, elever og foresatte har vært involvert. Digital mobbing er ikke tatt inn i miljøplana vår, og er et av områdene vi bør jobbe med å få inn.

Ellers håper jeg ar dere ber elever fra vår skole som henvender seg til dere, om å  ta kontakt med voksne ved skolen slik at vi kan jobbe konkret med de aktuelle sakene dere får henvendelse om.

Med hilsen
Gunn Otnes,
rektor


svar fra Hovin skole 29.09.09

Hei.
 
Her kommer en respons fra Hovin Skole og barnehage i Melhus Kommune.  Vi takker for mail på august, som bidro til at vi på nytt har satt fokus på mobbing og sett på våre rutiner.  Vår virksomhet har nå i flere år deltatt i Zero programmet, og har egne rutiner og prosedyrer rundt denne problematikken.  Dette har det blitt brukt mye tid på de siste årene, og vi har implementert dette inn i vår hverdag.  Nå har vi på nytt tatt frem zero permen, og i personalgruppen frisket opp alle rutiner ut ifra deres  henvendelse.  Det vil si at vi ikke bruker deres materiell direkte, men velger zero programmet sitt.  Samtidig vil jeg takke for at dere minner oss på viktigheten av at vi alle jobber for null toleranse for mobbing i skolen.
 
Hilde Rudi Bråten
Virksomhetsledersvar fra Fosen VGS 29.09.09

Hei

Vedrørende håndtering av mobbing ved Fosen videregående skole

Jeg må svare generelt på dette.

Det aller viktigste er å jobbe forebyggende. Dette handler om å utvikle et godt og trygt skolemiljø fra første skoledag. Det forebyggende arbeidet er nedfelt i egne planer, og arbeidet gjennomføres i klassene/gruppene i løpet av skoleåret (årshjul).

Samtidig er det viktig at vi har felles regler/normer, som håndheves likt av ansatte.

Skolen har nulltoleranse for mobbing.

Allikevel vil det kunne oppstå mobbesituasjoner, og da har vi en egen rutine/prosedyre for håndtering av mobbing.

Formålet med rutinen/prosedyren er at skolen skal håndtere mobbing eller mistanke om mobbing av elever.

Ved mistanke om mobbing skal kontaktlærer gjennomføre en samtale med den eleven som er rammet.

Dette for at vi skal forsøke å løse slike saker på så lavt nivå som mulig, og så raskt som mulig.

Her blir det også gjennomført en orientering om hva som forstås med mobbing og hvilke tiltak skolen kan sette i verk.

Dersom mobbing blir bekreftet, vil det bli gjennomført samtaler med den/de som er utpekt som mobber.

De får anledning til å forklare seg.

Det blir orientert om reaksjonsformer fra skolens side.

Det blir gitt tydelig beskjed om at dette må ta slutt umiddelbart.

Dersom mobbingen fortsetter vil eventuelle foreldre/foresatte bli kalt inn til møte med rektor, og de får anledning til å uttale seg.

Til dette møtet kan også eventuelt rådgiver bli innkalt.

Samtidig vil det pågå nødvendig undersøkelse i saken. Dette kan i noen tilfeller medføre at skolen søker assistanse fra eksternt hjelpeapparat.

Dette kan være PPT, helsetjeneste, barne- og familitjeneste i kommunen, politi, avhengig av sakens natur.

Det vurderes om det skal iverksette tiltak overfor enkeltpersoner, eller om man skal jobbe systemrettet mot en gruppe.

Når saken er tilstrekkelig undersøkt, fatter rektor enkeltvedtak med hjemmel i Opplæringsloven og Ordensreglementet.

Kontaktlærerne følger opp tett i etterkant av disse møtene, og holder ledelsen løpende orientert om utviklingen.

Foreldre/foresatte holdes orientert om utviklingen framover.

Melding om mulig mobbing blir dokumentert på et eget skjema.

Her noteres det hvem som har meldt om mobbingen og til hvem, et kort sammendrag av saken, det beskrives etter hvert avtalte tiltak og iverksatte tiltak.

Håper dette er tilfredsstillende besvart.

Med vennlig hilsen
Øystein Bakken


svar fra Sørborgen skole 21.09.09

Hei!
Sørborgen skole har det siste året hatt stort fokus på hvordan vi forebygger, avdekker og håndterer mobbing. Skolen har i samarbeid med personalet, elevrådet og FAU diskutert og kommet fram til hva som skal være skolens sosiale læreplan.Læreplanen er ment å være en veiviser for hvordan vi vil ha det på Sørborgen skole og hvilke forventninger vi har til hverandre. Den inneholder momenter som vi mener vil forebygge mobbing og trakkasering, men har også en tiltaksplan hvis mobbing er avdekket.
Vi vil at Sørborgen skole skal være det beste stedet å være og lære for de barna som sogner til skolen. For å skape denne skolen må hjem og skole ha et tett og nært samarbeid. En god skole og et godt samarbeid betyr at vi har klare normer for sosial atferd og oppførsel, og hva som skal kjennetegne det sosiale samspillet akkurat på vår skole. Den sosiale læreplanen ligger ute på skolens hjemmeside.
I likhet med dere tar vi alle henvendelser om mobbing på alvor og følger opp sakene. Vi ønsker at de som kjenner til konkrete saker som berører mobbing ved Sørborgen skole melder ifra til skolens ledelse eller en av lærerne.
Vennlig hilsen
Kristin By Vollset 
Rektor Sørborgen skole 
Tlf:72830101

svar fra Vallset skole 21.09.09

SVAR VEDR BREV OM MOBBING  

Det vises til brev fra dere vedrørende mobbing, og at dere har fått henvendelse pga mobbeproblematikk ved vår skole.

Vi jobber kontinuerlig med læringsmiljø- og skolemiljø, og eventuelle konflikter mellom elever tas opp av lærerne og rektor umiddelbart. Til orientering har ikke skolen fått noen seriøse henvendelser fra foreldre om mobbing av elever. FAU har heller ikke meldt at de har fått  henvendelser vedr. mobbing ved skolen. 

Vi har kjørt elevundersøkelser hvert år, og resultatene av disse undersøkelsene stemmer ikke med hva dere hevder i deres brev. 

Skolen har en egen mobbeplan som er utarbeidet i samarbeid med FAU og SU. Planen skal revideres inneværende år. Planen ligger ute på skolens hjemmeside. 

Dersom vi skal kunne ta en slik henvendelse seriøst, må dere være mer konkrete i hva saken gjelder.  

Jeg ber om at Vallset skole fjernes fra deres hjemmeside inntil dere kan være konkrete og at en eventuell sak kan behandles seriøst. 
 
 
Med hilsen  
Anne Mette Røst
rektor


svar fra Harstad skole 21.09.09
Hei.

Jeg har oppfattet det slik at dere har registrert mobbesak(er) ved vår skole og er svært interessert i tilbakemelding fra dere, siden vi er en av de skolene som har færrest antall tilfeller av mobbing i følge elevundersøkelsene. Kan dere gi en slik tilbakemelding?
Hvilken hjelp kan dere som organisasjon tilby skolene?
Utfyllende opplysninger om hva vi gjør på vår skole kommer.
Vennlig hilsen
Vidar Larsen
rektor Harstad skole 

Svar fra Dalsøyra b-og u-skole 20.09.09

Hei.

1.Dalsøyra skule har eigen tiltaksplan – der arbeid mot mobbing er høgt prioritert (planen er vedlagt). Planen vert gjennomgått kvart skuleår på dei ulike teama og oppdatert. Planen er vedteken i samarbeidsutvalet ved skulen.

2.Me føler at skulen har eit nært og godt samarbeid med elevar og foreldre og ber dei varsle så snart det er mistanke om mobbing.

   Enkeltepisodar vert straks tatt opp med elevar og foreldre det gjeld.

3. Skulen har og eit samarbeid med buss – selskapet som fraktar over halvparten av våre elevar kvar dag (sender vedlagt skriv frå siste møte med buss – selskapet ved skulestart).

Elevundersøking viser at det er noko mobbing ved skulen – mellom elevar som ikkje går i same klasse. 

Skulen har ikkje fått inntrykk frå foreldre (m.a. Arbeidsutvalet) at det føregår mykje mobbing ved skulen. Dersom det er tilfelle, ser me svært alvorleg på det. Rektor vil informere lærarar og leiar i AU om henvendelsen frå stopp mobbingen.

Mvh

Agnar Mostrøm

-rektor-


svar fra Holmlia Skole 18.09.09

Hei Stopp Mobbingen v/Heidi

 
Det er en ren forglemmese at vi ikke har sendt dere vår handlingsplan for mobbing. Vi beklager dette og sender dere planen (se vedlegg). Benytter samtidig anledningen til å ønsker dere lykke til videre i arbeidet.
 
 
Vennlig hilsen
 
 
Thomas Wollan
Ass. rektor, Holmlia skole
22 75 29 00 / 97 11 49 44
 

svar fra Rjukan barneskole 09.09.09

Takker for tipset. Vi jobber systematisk med mobbing og er nettopp blitt en Olweusskole. Jeg hadde håpet at de det gjelder, hadde henvendt seg direkte til skolen slik at vi kunne ta tak i saken med en gang. Vi har som mål å løse saken på lavest mulig nivå og forholder oss kun til de som evt. er part i en sak. Jeg kan ikke se at Stopp Mobbingen er det.

Med hilsen 
Arild Folkvang
rektor.
svar fra Hoppern skole 04.09.09

Hei

Takk for henvendelsen om mobbeproblematikken i skole. Vi jobber godt og mye rundt tema, men det har nok gått i glemmeboka å svare på deres henvendelse. Oppstarten av skoleåret har stått i fokus for vårt arbeid, med tema ”God start” på alle trinn er trivsel og læringsmiljø i fokus.

Vi har planer om å ha et arbeidsseminar med alle lærere, FAU og elevråd nå i høst hvor vi skal gå igjennom våre planer. Ikke fordi de er dårlige, men for at alle skal få det samme eierforholdet til dem. Vi skal ha temadager og foreldremøter med tema nå i høst, 23. okt - kampanjen ”Bruk hue – om skjult digital mobbing”.

De skriv dere har sendt over vil vi gjerne ta med i arbeidet med våre planer, både historien om Amy og smørbrødlisten.

  Fortsett å stå på for tema, så bedrer vi manges hverdag.


Svar fra Rossland skole 04.09.09

Hei

Har lest e-posten frå dykk om mobbing “på vår skule”.

Mobbing på skulane og samfunnet elles er ei vanskeleg sak som vi også på vår skule tek alvorleg. Vi er ein såkalla Zero-skule som har utarbeida Handlingsplan mot mobbing og arbeider systematisk med dette, saman med elevane og foreldra. Dersom mobbing på skulen vår vert avdekka har vi gode prosedyrer, både overfor mobbaren og offeret, slik at mobbinga kan ta slutt.

Mvh
Lars Arne Markhus
rektor


svar fra Vollen skole 31.08.09
Hei

  Beklager at dere ikke har fått svar på deres hendvendelse tidligere.

 

Vi har på Vollen skole en plan for trygghet og selvtillit som jeg har lagt ved som vedlegg til denne e-posten. Denne planen omhandler hvordan vi på Vollen skole skal følge opp mobbesituasjoner på skolen og inkluderer hvordan vi melder fra til foresatte. Skulle dere finne planen mangelfull eller om dere ønsker yttligere informasjon angående våre rutiner er det bare å ta kontakt med undertegnede.

 

Med vennlig hilsen

Håkon Koss

Fungerende rektor Vollen skole

Tlf: 66 75 41 01


Viser til deres henvendelse med spørsmål vedr. mobbeproblematikk.

Vedlagt følger vårt svar på deres henvendelse.

Vennligst ta kontakt dersom dere har flere spørsmål.

Lykke til videre i kampen mot mobbing!

Mvh

Espen Storstrand
Rektor, Flatøy skule
Meland kommune
Tlf: 56 17 66 00


Hei!

Registrerer henvendelsen, og sender dere i første omgang kopi av vår nåværende plan mot mobbing.  Dette skal være et tema på skolens studiedager  13. 0g 14. August, og da vil planen og praktiseringen av den revitaliseres hos de voksne på skolen, og planen vil bli revidert. FAU vil også bli involvert i arbeidet.

Så dere vil få en videre orientering om dette viktige arbeidet når vi er et steg lengre i prosessen

Vennlig hilsen

Liv Aksnes

Rektor

Hommelvik skole/ Malvik kommune

Telefon: 73 97 23 52/ 90 87 43 87

Epost: liv.aksnes@malvik.kommune.noHåndtering av mobbing/forebygge mobbing er viktig for vår skole.
Derfor har dette fått stor plass i vår handlingsplan for trivsel.

Den har sitt utgangspunkt i Manifest mot mobbing fra 2003, og er oppe til vurdering hvert skoleår.

I lys av at det nå har kommet et nytt Manifest mot mobbing 2009 - 2010 vil det være naturlig å se om det er behov for å gjøre endringer.

Planen tas opp med de ansatte ved skolestart.

Dersom det ønskes utfyllende opplysninger, ta gjerne kontakt.

Vedlagt: Trivselsplanen
                   Manifest mot mobbing


Jon H. Rosseland
Rektor Fryal skole
Tlf.  61 12 38 32
Mob. 91 37 93 63

Hei.

Nå blei eg overraska. Det er ikkje komen inn nokre til meg om mobbing i skulen. Vi er med i Olweus mobbeprogram og har jevnlige møter kvar månad i klassene. Vi har også jevnlige møter i personalet.

Det er særs viktig for oss og vite kven som blir mobba og kva som er problemet. Sidan ingen har ringt eller teke kontakt så blei eg overraska. Har no undersøkt saka og det er ikkje ved vår skule sonen til

Heidi Olderøien går. Vår skule ligg i Meland kommune i Nord-Hordaland og heitar Sagstad skule. Mitt namn er Bente Kronhaug. Eg las om saka og det var eit heilt anna namn som var rektor  i Malvik.

Er det noko eg ikkje har fått med meg vil eg svært gjerne at du tek kontakt og forklarer korleis mailen med mitt namn kom til meg og ikkje der saka høyrer heime.

Håper på snarleg svar.

Mvh.

Bente Kronhaug

Rektor, Sagstad skule

Meland Kommune

tlf.56171310Til Tore Sveum

Jeg ble overrasket over henvendelsen, men siden alt engasjement mot mobbing er positivt, svarer jeg omgående.

I 2003 ble skolen vår aktivt med i Zero, et program for arbeid mot mobbing og vold i skolen. Vi brukte ca. 14 timer det året av planleggingstid til å utarbeide en handlingsplan mot mobbing og vold, en trivselsplan for Tårnåsen skole. I planen er det detaljert opplegg for forebyggende tiltak og hva som skal gjøres ved avdekking og problemløsing  av mobbing. Planen ble gjennomgått og oppdatert våren 2008.  Planen ligger på skolens hjemmeside, og den brukes aktivt av personale og ledelse. De gangene det har blitt meldt eller avdekket mobbing , har vi innkalt til samtaler og gjort avtaler. Det har løst mobbeproblemet hver gang. Foreldre til både mobbeoffer og mobber blir kontaktet raskt og blir informert om hva som skjer i forbindelse med mobbesaken.
Våren 2009 opprettet vi en sak etter § 9 A. Dette førte til en langt bedre situasjon for den aktuelle eleven og det ble ikke meldt om mobbehendelser etter dette. 

Ett av tiltakene i Trivselsplanen er at rektor hvert år besøker hver basisgruppe for å snakke om skolemiljø og mobbing. Alle elever har et forhol til at vi er en Zero- skole og en skole som arbeider mot "null mobbing". Temaet tas opp årlig med personalet. Det blir også tatt opp på foreldremøter og selvsagt jevnlig med elevene. Et annet tiltak er årlig konsert arrangert av elevrådet der hele skolen deltar. Temaet er mobbing.

Når foresatte til nye 1. klassinger møter skolen , er et av de primære budskapene fra skolen at god kommunikasjon er svært viktig mellom skole og hjem, at vi arbeider for en mobbefri skole og at terskelen er veldig lav for å melde bekymring.

Hvert år har vi en trivselsundersøkelse ( en standarisert Zero- undersøkelse) der alle elevene fra 3. trinn og oppover svarer på spørsmål om trivsel og mobbing. Når resultatene kommer, gjennomgås de i personalet og i klassene og tiltak settes i verk ved behov.  

Jeg håper dere tar dere tid til å gå inn på hjemmesiden vår og se på Trivselsplanen vår. 

Vi mener at vi har et godt system for å forebygge og ta fatt i mobbing når det oppstår. Det betyr imidlertid ikke at mobbing overhode ikke forkommer på skolen dessverre, men vi har et våkent øye for dette og en fast rutine som følges når det skjer.
Per i dag har vi ikke fått noen henvendelser om mobbing av elever som vi ikke har agert i forhold til. 


Hilsen Elizabeth Knoff, rektor

Til Tore Sveum og Heidi Olderøien

"Stopp Mobbing"

Tonstad skole har stort fokus på mobbeproblematikk og følger opp alle saker skolen får kjennskap til. Skolen har klare rutiner for dette arbeidet som er i tråd med de kommunale rutinene og lovverket forøvrig.
Tonstad skole ønsker at alle som kjenner til konkrete saker som berører mobbing av elever ved Tonstad, tar kontakt med rektor eller en av lærerne ved skolen slik at saken kan tas opp i full bredde. Vårt mål er at alle elever på Tonstad skal trives og ha gode skoledager.
 
Med hilsen
Oddlaug Brastad
rektor

SVAR PÅ HENVENDELSE OM MOBBEPROBLEMATIKK.

Våre rutiner når det gjelder mistanke om mobbing eller vi får kunnskap om mobbing,er at saken skal undersøkes og skoleleder varsles. Om det er mulig skal den ansatte selv gripe inn i situasjoner.Det er mobbeofferet som skal beskyttes.Vi iverksetter tiltak mot mobberne. Skolen ønsker et tett samarbeid med foresatte i arbeidet mot mobbing.

Skolen arbeider systematisk og planmessig med læringsmiljøet og for å ivareta trygghet og trivsel gjennom aktivt miljøarbeid og positive elevaktiviteter.

Vi har i dag flere tiltak og arbeider mot mobbing på ulike nivåer.

Skolen deltar i et program ledet av Adferdsenteret,PALS. Dette er et skoleomfattende system som har til hensikt å stoppe problemadferd ved skolen.

Videre har vi hvert år ART grupper,som arbeider blant annet både med elever som blir mobbet og med mobbere.

Skolens sosiallærer følger også opp utsatte elever tett,vi har en 75% ressurs avsatt til sosiallærer.

I tillegg starter vi i høst med rutiner i forhold til oppfølging av mobbing hvor vi bruker ”Omsorg i skolen” fra Personalomsorg sin perm. Dette er et godt redskap for den enkelte lærer i slike situasjoner.

Vi er klar over at det er elever som har blitt og blir plaget ved vår skole. Dette ser vi som et alvorlig problem. Enkeltsaker kan vi ikke kommentere, men på et generelt grunnlag kan vi si at vi ikke tar lett på problemet. Samtidig kan vi forstå at elever og familier til elever som blir mobbet ikke føler at det blir gjort nok

Lykke til med et viktig arbeid!

Vennlig hilsen

Trond Bunæs

rektor


Hei!

Som nytilsatt rektor ble jeg noe overrasket over denne henvendelsen, da jeg ikke har fått noen meldinger om mobbing de siste ukene. Mobbing er noe vi tar alvorlig og alle tilfeller blir fulgt opp. Dersom dere vet om konkrete tilfeller vi ikke har fått melding om, ber jeg dere henvise direkte til oss. Jeg legger ved vår handlingplan mot mobbing. Jeg støtter alt arbeid mot mobbing og lover å ta alle henvendelser alvorlig.

Mvh Jannike Strugstad
Rektor, Ørmelen skole


Hei!

Vedlagt følger skolens handlingsplan, samt forebyggende tiltak skoleåret 2008/09.
Legger også ved skolens sosiale læreplan som viser mål og tiltak på hvert årstrinn.
Skolen har også en prosedyre som viser hva og hvem som gjør hva når mobbing avdekkes. Jeg legge ved denne også.

Rektor deltar også i faste møter med FAU (ett hver måned). Her diskuterer vi resultater fra elevundersøkelse og foreldreundersøkelse samt andre viktige tema (f.eks. forebygging av mobbing m.m). verdalsøra barneskole gjennomfører også egen trivselsundersøkelse (annet hvert skoleår) der elevene gir verdifull informasjon om mange forhold (trivsel, fysiske forhold, psykososiale forhold oa).

Resultatene gjennomgås med skoles personale, elever og rådsorganer (elevråd, FAU og Samarbeidsutvalget), og tiltak for forbedring utarbeides.

Som nytilsatt rektor ved Verdalsøra barneskole (2.år), oppfordrer jeg ALLE foreldre/ foresatte/ elever og ansatte om å melde i fra til skolen dersom noen opplever mobbeproblematikk. Rektor har et særlig ansvar for å følge opp ALLE saker, og det akter jeg å gjøre i henhold til våre beredskapsplaner og prosedyrer.

Håper dette er tilfredstillende tilbakemelding. Ta gjerne kontakt for nærmere/ utdypende kommentarer.

Oppfordrer medlemmer av Facebookgruppen med elever på Verdalsøra barneskole om å ta kontakt med skolens ledelse for videre oppfølging.

Mvh
Håvard Holmen, rektor.Vedrørende henvendelse.
Ugla skole har stort fokus på mobbeproblematikk og følger opp alle saker skolen får kjennskap til. Skolen har klare rutiner for dette arbeidet som er i tråd med de kommunale rutinene og lovverket forøvrig.
Ugla skole ønsker at alle som kjenner til konkrete saker som berører mobbing av elever ved Ugla skole, tar kontakt med rektor eller en av lærerne ved skolen slik at saken kan tas opp i full bredde. Vårt mål er at alle elever på Ugla skole skal trives og ha gode skoledager.
 
Trine Lenschow
rektor Ugla skole

Romolslia skole jobber proaktivt, konstruktivt og godt for at alle elever skal trives og oppleve spennende og lærerike dager ved skolen sin.  Vi har derfor stort fokus på mobbeproblematikk.  Vår tiltaksplan mot mobbing har klare rutiner for hvordan vi skal forebygge, avdekke og håndtere mobbing,  alt i tråd med lovverk og kommunale rutiner.   Mobbing er faste tema i klassen, i elevråd, i vår interne arbeidsmiljøgruppe, i skolemiljøutvalget, på personalmøter og på foreldremøter.  Vi oppfordrer alle om å ta kontakt med rektor eller lærer dersom de mistenker eller blir kjent med at elever blir utsatt for mobbing.  Saka blir deretter tatt opp og behandlet i tråd med tiltaksplana vår.  For øvrig vil jeg legge til at jeg synes det er prisverdig at dere engasjerer dere i en så viktig sak!
 
Med vennlig hilsen
Åge Johan Holberg
Rektor

Viser til henvendelse pr. mail i forrige uke. Her er vår redegjørelse:
 
Henvendelser fra foresatte angående mobbeproblematikk skjer på ulikt nivå. Når lærere får beskjeden først, følges saken i utgangspunktet opp av vedkommende lærer. Tiltak skjer i dialog med foresatte. Dersom dette ikke fører fram, kobles sosiallærer og/eller skolens ledelse inn. Saksgang etter opplæringslovens kapittel 9-a følges og enkeltvedtak fattes. Henvendelser fra foresatte som går direkte til skolens ledelse, tas opp med elevens kontaktlærer umiddelbart, og tiltak drøftes og iverksettes.
 
Rosenholm er Connect-skole fra oppstart av inneværende skoleår. Gjennom våren 2009 er samlet personalet ved skolen - lærere, ledelse, vaktmester, kontorfullmektig, skoleassistenter og ansatte i Aktivitetsskolen (SFO) - satt inn i programmets målsetninger og funksjon. Senter for Atferdsforskning i Stavanger står bak programmet, og fra januar i år har Rosenholm skole vært under oppfølging av egen veileder. Høsten 2009 er ytterligere to skoleringsdager satt opp for lærerne. Fokus innenfor Connect-satsingen er at generelle tiltak for å bedre læringsmiljøet har størst effekt i forhold til å redusere mobbing og problematferd og skape gode vilkår for læring og trivsel. Tilfeller av mobbing, ekskludering og negativ gruppeatferd gripes an gjennom en egen metodikk (Reflektor-metoden). Ved at de voksne i skolemiljøet forstår og setter ord på mekanismene bak den negative atferden, hjelpes elevene til å bryte ut av de negative mønstrene og rollene. Dette skjer gjennom felles møter med involverte elever og foresatte, der skolen har regien. Ved Rosenholm skole er vi i ferd med å tilegne oss denne metodikken. Felles oppstartmøte Connect for alle foresatte ved skolen ble gjennomført mandag 24. august.
 
I samarbeid med FAU gjennomføres det lokal trivselsundersøkelse for elevene på 1. til 7. trinn to ganger pr. skoleår. Resultatene bearbeides og drøftes i den enkelte klassegruppe i samråd med foreldrekontaktene. Trivselsundersøkelsen muliggjør også oppfølging av bekymringsfulle forhold i tilknytning til enkeltelever. Elevene på 5.-7. trinn gir i tillegg sine tilbakemeldinger på skolemiljøet gjennom deltakelse i Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet.
 
 
Rosenholm skole, 28.8.2009
 
Nina Boklund
Rektor
Hei
 
Seljestad barneskole har et eget opplegg rundt mobbing. Når vi får høre om tendenser til mobbing iverksettes det et eget program, der kontakt med foreldre er en viktig del. Vi tar også opp på foreldremøter en bønn til foreldre om samarbeid. Der de fra sine barn får høre om tendenser til at andre barn blir plaget bør skolen varsles om dette. Temaet mobbing tas altså opp på foreldremøtene.
Skolens mobbeprogram ligger på skolens hjemmeside.
 
Ellers er henvendelsen fra dere altfor diffus til at vi kan gjøre noe med denne konkrete saken.  Jeg kjenner ikke til noen tilfeller vi der vi ikke har gjort det vi skulle i forbindelse med mobbing.
SVAR FRA FLATÅSEN SKOLE!!
Hei,
 
Vi forholder oss ikke til dette, men vil at de som evt . har klage til skolen, tar kontakt. Vi har klare rutiner på området. Dette også i følge rådmannen i Trondheim.
Hilsen Hilde Klungsøyr, rektor.

Hei
 
Beklager at dere ikke har fått svar på deres hendvendelse tidligere.
 
Vi har på Vollen skole en plan for trygghet og selvtillit som jeg har lagt ved som vedlegg til denne e-posten. Denne planen omhandler hvordan vi på Vollen skole skal følge opp mobbesituasjoner på skolen og inkluderer hvordan vi melder fra til foresatte. Skulle dere finne planen mangelfull eller om dere ønsker yttligere informasjon angående våre rutiner er det bare å ta kontakt med undertegnede.
 
Med vennlig hilsen
Håkon Koss
Fungerende rektor Vollen skole
Tlf: 66 75 41 01

Nyeste kommentarer

16.04 | 12:56

20 000.000 kr personer som är i behov med en ränta på tre procent 3% återbetalas under 35 år gammal. Kontakta mig
E-post:luciana.salvatore147@gmail.com

...
13.04 | 08:00

Здравствуйте! Мне необходима ссуда в сумме до 15000$ на срок от 60 до 72 месяцев ,но только без предоплат до получения средств на мой счет и без оплаты за банковский ( почтовый) перевод . Все расходы должны быть заложены в общую сумму кредита с последующ

...
08.04 | 00:55

Ansøg om et hurtigt og bekvemt lån for at betale regninger og at starte en ny finansiering dine projekter til en billigste rente på 2%. Kontakt os i dag via: el

...
08.04 | 00:53

Ansøg om et hurtigt og bekvemt lån for at betale regninger og at starte en ny finansiering dine projekter til en billigste rente på 2%. Kontakt os i dag via: el

...
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE