innlegg fra 2009


Kjære alle dyktige og engasjerte politikere i Norges land!                                  30August 2009


Dere er alle midt i en hektisk innspurt på årets valgkamp og dagene er nok fylt med mange oppgaver. Vi i Stopp Mobbingen har henvendt oss til dere på grunn av mobbeproblematikken i norske skoler. Valgkamp dreier seg blant annet om skole. De siste årene har det kommet frem mange lovnader og fine ord i forhold til mobbeproblematikken. Vi er dessverre ikke så imponerte av fine ord, manifester eller statistikker som ikke viser skyggesiden av den norske skolen.

Vi i Stopp Mobbingen er mest opptatt av hva som virkelig rører seg og skjer i Norges land!
Via vårt arbeid synes vi og ha avdekket store mørketall vedrørende mobbing. Vi ser store holdningsutfordringer hos skolene når det gjelder møte med bekymrede foreldre. Videre har vi via alt for mange triste historier vi har fått tilsendt sett at vi som foreldre i praksis er rettløse overfor skolevesenet.

Dette var bakgrunnen for at vi tok kontakt med alle dere - våre folkevalgte politikere.
Dessverre har kun ca 10 % av dere på stortinget tatt dere tid til og svare på vår henvendelse. Men det er jo hakket bedre enn kommunepolitikerne, hvor under 1 % har svart oss.
Vi har dessuten henvendt oss til kommuneadministrasjonene rundt omkring i landet. Vi sendte informasjon om vårt arbeid samt en historie om mobbing til alle kommuner og oppfordret dem til å distribuere dette videre til sine respektive skoler. Vi har liten tro på at dette har blitt gjort, eller kommer til å bli gjort. Så vi som er en gjeng engasjerte enkeltpersoner sitter litt frustrerte og lurer på om dere faktisk kommer til å få tid til og ta tak i dette problemet, utover og snakke om det i valgkampen da? 

Hvordan skal tusenvis av foreldre kunne nøye seg med å høre fine lovnader og lese nye manifester, så lenge de faktisk ikke gjør noen forskjell for våre barn som blir mobbet? Når man får barnet hjem med fysiske skader og deretter tar kontakt med skolen, og så får beskjed om at man må ”roe seg ned” / ”skolen har kontroll – de har jo lang erfaring med barn” / ”kanskje det går over av seg selv hvis dere slutter å bry dere”. Dette roer ikke akkurat en høy foreldrepuls!

Vi lurer dessuten litt på dette med ressurser som vi hører en del om: Når vi som foreldre kontakter skolen litt frustrerte og er redd eller bekymret for våre barn, hvorfor kontakter skolene da barnevernet med bekymringsmelding vedrørende hjemmet? Hjelper det på mobbingen på skolen? Nei, det gjør det ikke... Men du hvor det hjelper på med å ødelegge barnet og foreldrene enda mer, og selvsagt også sørger og få fokuset bort fra skolen.

Dette er bekymringsfullt og vi sitter her og lurer på hva dere vil hjelpe oss med i denne kampen mot mobbing? Hver morgen våkner tusenvis av barn og har vondt i magen. De vet hva de har i vente når de kommer på skolen. De kommer i alle fall ikke til å klare å konsentrere seg om skolearbeid!

VI har faktisk ikke flere barn å miste. Vi ønsker heller ikke at våre barn skal ende som brukere av det psykiatriske tilbudet, pga mobbing (50 % får ettervirkninger som de sliter med resten av livet er vi fortalt).
På vegne av tusenvis av små uskyldige barn ber vi dere kjære folkevalgte politikere: begynn å arbeide målrettet for å få til bedre løsninger og hjelp oss med å snu en virkelig dyster utvikling!!

Med ønske om en god fremtid for våre barn!

Stopp Mobbingen
www.stoppmobbingen.net
Til statsminister og stortingsrepresentanter                        11.08.09                       

 

Vi er to frivillige mennesker som jobbet i en gruppe på Facebook under navnet Stopp Mobbing, men i denne tiden ble det avdekket så mye mobbing blant barn og unge at vi gikk ut og starta egen gruppe som vi kaller Stopp Mobbingen som jobber spesifikk opp mot skoler.

 

Vi fikk daglige mail fra fortvilte barn og voksne, selvmordstanker og selvskadere pga mobbing. Likedan barn som gruer seg til å starte på skolen igjen og barn som har måtte flytte nettopp pga mobbing. Det er mobbing som går fra både lærere og medelever, og det er skremmende økning.

 

Jeg selv er en mor med en gutt på 12 år som har flyttet nettopp pga mobbing. Og har kjempet i 4 lange år ved den skolen han gikk uten å bli hørt. Jeg fikk høre at det var noe galt i hjemmet og likedan blitt truet med en kjempebot når han nektet å gå på skolen. Men skulle jeg få bot for å sende han på skolen for å bli mobbet, bli slått og banket opp av medelever? Sto frem til slutt i media etter mange runder med rektor som underkjente problemene. Hun satt og sa ”her finnes det ikke mobbing”. Etter mediaomtalen i lokalavisa kom det mange frem og fortalte sine historier og som bare underbygde at det finnes mange elever ved den skolen som faktisk ble mobbet og det var varslet om.

 

Det er så mye snakk om manifestet lov mht mobbeproblematikken, men vi ser jo at tallene har vokst i løpet av siste stortingsperiode. Og vi har fått en del rapporter på at det er ingen vits i å anmelde skoler på grunnlag av opplæringsloven § 9. Alle de saker som er havnet i retten blir et stort tap for fortvilte foreldre til mobbeofre. Foreldre synes og være rettsløs, og hva har dere tenkt og gjøre med dette?

 

Hva har dere tenkt å gjøre opp mot skoler, mobbeproblematikken? Vi kan ikke sitte og snakke lenger, det må handles før det går flere liv tapt.

 

 

Mvh

Heidi Olderøien

Tore Sveum

 

For Stopp Mobbingen

Email:  stoppmobbingiskole@gmail.com

Hjemmeside:  www.stoppmobbingen.net 07.09.09

Nulltoleranse for mobbing

”Stopp mobbingen” er et flott initiativ som jeg støtter helhjertet opp om. Jeg er glad for at så mange skoler engasjerer seg og jobber aktivt mot mobbing.

Det er viktig med flere voksne på skolen slik at de kan oppdage og ta tak i mobbing når det skjer. Derfor vil jeg og SV ha maksimalt 15 elever på hver lærer i småskolen. I tillegg er sosial trening viktig, og der har SFO en viktig rolle. En time gratis SFO med leksehjelp og aktiviteter blir en viktig fellesarena for å skape et bedre miljø på skolen.

Alle har rett til å gå på skolen uten å bli utsatt for mobbing. Vi må stå sammen om å endre holdninger og sørge for at mobbing ikke blir akseptert – verken av elever, lærere eller andre voksne.

Vennlig hilsen Karin Andersen, Stortingsrepresentant SV


07.09.09
Nulltoleranse for mobbing

Mange barn og unge blir utsatt for mobbing og andre former for vold og trakassering og det er uakseptabelt at mobbetallene ikke går ned. SV mener det må være nulltoleranse mot mobbing slik at barn og unge skal få vokse opp i trygge omgivelser.

 

Der det satses systematisk på å bekjempe mobbing, blir det bedre. Likevel er vi langt unna målet om at ingen skal oppleve mobbing og at alle skal føle seg trygge på skolen og skoleveien.

 

Vi må tenke nytt for å få bukt med mobbingen gjennom å skape gode og trygge læringsmiljø. I Manifest mot mobbing blir det satt økt fokus blir satt på mobbing via sms og internett. Seksualisert mobbing og trakassering som følge av seksuell legning er også et omfattende problem. Vi har satt i gang et arbeid for å intensivere arbeidet mot mobbing for å skape et bedre lærings- og oppvektsmiljø uten mobbing og utestegning. Elevene har en lovfestet rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

 

Gjennom flere år har skolene fått tilbud om programmer mot mobbing som Zero, Olweus, PALS og LP-modellen. Disse har vist seg å ha dokumentert effekt. Det har også vært gjennomført prosjekter om konflikthåndtering og skolemekling. 

 

Mange skoler har engasjert seg i arbeidet mot mobbing og oppnådd gode resultater. Gjennom målrettet arbeid for å forbedre det psykososiale miljøet og gjennom å styrke samarbeidet mellom skole og hjem, har skoler klart å redusere mobbingen ved skolen. Det er slike lokale tiltak som er med på å forbedre skolehverdagen til barn og unge. Tiltakene som har et langsiktig perspektiv med vekt på forebyggende og holdningsskapende arbeid, hvor alle elever og foreldre deltar virker best. SV ønsker også å styrke skolehelsetjenesten og rådgivningstjenesten i skolen slik at lærerene får mer støtte i sitt arbeid mot mobbing.

 

Vi er glade for initiativet ”Stopp mobbingen” og håper at vi kan samarbeide for å få bukt med mobbing her og nå, og øke det forebyggende og holdningsskapende arbeidet.

 

Mvh
 
Silje Schei Tveitdal
Partisekretær, SV
07.09.09
Hei, 
og takk for henvendelsen!

Jeg svarer på vegne av hele stortingsgruppen til Senterpartiet.

Dere setter søkelyset på en svært viktig sak! Som politikere har vi et stort ansvar i å gjøre vårt for at mobbing ikke skjer. Vi spiller en rolle i forhold til å utforme en politikk som virker mot mobbing. Det å være stortingsrepresentant er også en offentlig rolle. Derfor har vi et ansvar i forhold til å være gode rollemodeller. Alle som er foreldre, har også selv følt på frykten for at ens barn skal bli mobbet.

Vi må mobbing til livs. All form for mobbing er totalt uakseptabelt, uansett. Vi er bekymret over at mobbingen tar nye former som er vanskeligere å oppdage - eksempelvis bruk av gjennom sosiale medier.  

I brevet deres uttrykker dere frustrasjon over negative møter med skolen. Senterpartiet er opptatt av at alle barn skal bli sett. Vi er motstandere av heldagsskolen. I stedet vil vi prioritere å bruke pengene på å få flere og bedre lærere inn i skolen. Flere lærere vil gjøre det lettere å oppdage mobbing, og å gjøre noe med det. Samtidig må lærerne både få kunnskap, og være sitt ansvar bevisst. Derfor har regjeringen innført at alle lærere skal få kompetanse på å avdekke og motarbeide mobbing i skolen. Vi tror at en styrket skolehelsetjeneste også kan bidra til mindre mobbing, og at de som mobbes føler at de har et sted å gå får å få hjelp. 

Men uavhenging av hvordan vi som politikere fra sentralt hold legger til rette, er det ikke tvil om at den enkelte skole har ansvar for å slå ned på konkrete episoder og å legge lokale strategier for en mobbefri skole. Dersom skolens ledelse forsømmer sitt ansvar, så bør sakene klages inn for fylkesmannen som tilsynsmyndighet slik at skolene gis signal om at dette tas meget alvorlig av sentrale skolemyndigheter og forventes gitt prioritet.

Den siste elevundersøkelsen viser en svak nedgang i antallet skolebarn som mobbes. Vi er glade for at pilen peker i riktig retning, men vi er enige med dere i at vi slett ikke er i mål. Alle barn og deres foresatte skal kunne forvente en mobbefri skole, og vi må jobbe hver dag for å nå det målet.

Med vennlig hilsen
Trygve Slagsvold Vedum
Nestleder i Senterpartiet og Senterpartiets stortingsgruppe


Har sendt hilsen på deres hjemmeside, meldt meg på facebook og har konkret fulgt opp i vårt Akershus-program. I tillegg har jeg stilt opp på en rekke møter, tatt dette spesielt opp gjennom flere og vært klar i media hvor dette er tema. Håper jeg at dere har merket dere det. Ønsker fortsatt lykke til med den viktig jobb og ser fren til fortsatt samarbeid.

Mvh
André Oktay Dahl
Stortingsrepresentant/leder Akershus Høyre  


Takk for e-post til Per Sandberg.

Han gir følgende svar:

”FrP og jeg støtter kampen mot mobbing. Vi har kjempet for å intensivere kampen mot mobbing gjennom flere forslag i Stortinget. I alt for mange saker er det offeret for mobbing som må tilpasse seg som følge av at de blir mobbet. FrP vil at det er mobberne som skal måtte bytte skole og ta konsekvensen av sine handlinger.”

Med vennlig hilsen
FrPs stortingsgruppe
Fredrik Färber
Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonssjef

Mobil: 909 96 260
Kontor: 23 31 34 74
E-post: fredrik.farber@stortinget.no


Mobbing kan ikke på noen måte aksepteres. Jeg har tidligere jobbet i skolen og vet hvor ille det kan være.  Det er derfor veldig bra at dere engasjerer dere.  Skal vi kunne stoppe det, må det til en veldig klar bevisstgjøring, et samarbeid mellom skole og hjem og en 0-tolleranse for mobbing.  Likevel vet jeg av erfaring hvor vanskelig det kan være å avdekke mobbingen og vite hvem som mobber og hvem som blir mobbet. Alle involverte har ofte en subjektiv oppfatning og fremstilling.  Derfor må vi sette inn nok ressurser og ha stor fokus på problemet.  Her er det viktig med holdningsskapende arbeid, men det er avgjørende at det er null-tolleranse for mobbing.

 
mvh
 
Torstein Rudihagen
Kjære Tore Sveum!

Takk for henvendelsen. Dagfinn Høybråten ba meg sende deg et svar. Det gjør jeg gjerne.

Dagfinn Høybråten har lagt inn en hilsen i gjesteboken deres. Han har også skrevet et blogginnlegg om mobbing som blant annet ligger på hans faste blogg:http://www.krf.no/dagfinn%20og%20p%C3%A5%20Tv2 bloggen hans: http://dagfinn.valg.tv2blogg.no/article1136827.ece Den ligger også på verdidebatt.no.

Jeg legger den ved, om dere har lyst å publisere den på deres nettsider.

Ta gjerne kontakt igjen om det er noe annet vi kan hjelpe til med for å bidra i kampen mot mobbing og for å få temaet på dagsorden.

Lykke til videre!

Vennlig hilsen

Aksel Jakobsen

Rådgiver for parlamentarisk leder KrF

Mob: 90 55 84 39

Arb: 23312373


Hei Tore!

Du har fått svar fra Arbeiderpartiet, og alle våre representanter stiller seg bak vår uttalelse.

Eli Anne Hole
Politisk rådgiver


Hei Tore tusen takk for mailen din. Jeg beklager veldig at ikke jeg har fått svart deg tidligere. Men vi støtter veldig opp om det dere jobber med. Du har sikkert også fått et svar fra våre folk som jobber med disse spørsmålene som kan være mye mer konkret i forhold til hva vi konkret har gjort i inneværende stortingsperiode. Jeg vet også at vi har fremmet et dokument 8 forslag som går nettopp på dette med mobbing. Håper du har mottatt dette hvis ikke er det bare å ta kontakt så skal jeg prøve å finne det for deg/dere.

 
Mvh
 
Bård Hoksrud
Stortingsrepresentant, FrP
Telemark


Til Tore Sveum i Stopp Mobbingen
 
Beklager at jeg ikke har svart på Deres henvendelse tidligere. Som De forhåpentligvis er kjent med så fremmet undertegnede sammen med Anders Anundsen på vegne av FrP et representantforslag om tiltak for å styrke arbeidet mot mobbing i skolen nå i vår.
 
Dette ble behandlet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og gjennom komitebehandlingen lykkes vi å få de øvrige partiene med på å be Regjeringen om å utarbeide et forslag til hvordan vi kan få på plass et antimobbeprogram eller en handlingsplan mot mobbing ved alle norske skoler.
 
Fremskrittspartiet deler Deres bekymring i forhold til den mobbingen som foregår i norske skoler. Vi har satt saken på Stortingets dagsorden og fått et samlet Storting til å be om tiltak. Ballen ligger nå hos Regjeringen. Vi håper selvsagt at valgresultatet fører til at FrP kan komme inn i Regjeringskontorene og da vil vi følge opp denne saken ytterligere. Skulle vi mot formodning havne i opposisjon vil vi legge press på den til enhver tid sittende regjering slik at den leverer det Stortinget har bedt om.
 
Forslaget som her er omtalt er på vegne av hele Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Selv om ikke alle har svart på Deres henvendelse i en hektisk valgkamp så står altså alle bak forslaget.
 
Lykke til med Deres videre arbeid i en meget viktig sak!
 

Med vennlig hilsen

Jon Jæger Gåsvatn 
Stortingsrepresentant Fremskrittspartiet 
Kirke-, utdanning og forskningskomitéen 
Telefon: 23 31 32 78 
Mobil: 913 55 288 
Email: 
jjg@stortinget.no

Flott står på mot mobbing, lagt igjen en hilsen i gjesteboka

Line Henriette Hjemdal
KrFTakk for henvendelse!

Jeg støtter arbeidet mot mobbing i skolen; det er et viktig arbeid!

Norsk skole preges fortsatt av omfattende mobbing – der både skoleledelse, lærere, elever og foreldre lukker øynene for mye av mobbingen som foregår.

Det er viktig med kontinuerlig arbeid mot mobbing -. Men det er også viktig at alle aktører selv tar ansvar.

mvh

Arne Sortevik

Leder HFrP-Valgkamputvalget 2009

Politisk nestformann Hordaland FrP, Stortingsrepresentant FrP,

Tlf 23313106 mobil 909 45 038

Epost: arne.sortevik@stortinget.no

Blogg: www.frp.no/arnesortevik


Takk for at dere engasjerer dere i ett så viktig tema. Mobbing er en av de store utfordringene for å få en bedre skole og oppvekstmiljø.
Jeg hører gjerne fra dere om hvilke forslag dere har enen via mail eller gjennom ett møte.

Vennlig hilsen
Erna Solberg


Hei og takk for mail om et trist, men viktig tema. Det er flott at det er opprettet en facebookgruppe - jeg tror det er flott for de barna det gjelder at de får en mulighet til å se at de ikke er alene.
 
Jeg foreslår at dere etter at det nye Stortinget er konstituert, tar kontakt med de som er valgt inn som medlemmer av den nye Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Jeg kan eventuelt formidle kontakt inn mot Arbeiderpartiets medlemmer, om dere ønsker det. Den nye komiteen blir valgt i midten av oktober. Dere kan selvsagt også prøve å møte den sittende komiteen, men med så få uker igjen til valget er det ikke lett å få gjort så mye - jeg tror det er bedre å møte de som skal ha ansvar for dette feltet i de fire årene som kommer.
 
Lykke til - og igjen takk for brev.
 
Beste hilsen fra
Dag Ole TeigenHei.

Takk for mail, og prisverdig initiativ. Lykke til.

Mvh

Ivar K


Hei,

Først tusen takk for et  veldig tankevekkende brev. Som far til to skolebarn er dette noe som opptar meg og det møtet med skolen som brevet forteller om er rystende. Jeg lover å sjekke med mine kolleger som jobber med utdanningsspørsmål om hva vi kan gjøre og eventuelt om vi har gjort noe. Jeg ønsker også å forsøke å løfte dette tema inn i valgkampen under noen av de arrangement jeg skal delta på, først og fremst i Akershus.

Dette var et umiddelbart svar, jeg vil komme tilbake dersom jeg får mer konkret informasjon fra mine kolleger.

Med vennlig hilsen

Morten HøglundTusen takk for mail og takk for deres initiativ på et slik viktig felt.

Det er klart at det er mange som lider under dette i skolen i dag og det trengs både gode lærere, skoleledere, foreldre og slike som dere om vi skal komme imål på dette feltet.

Beste hilsen Trine Skei Grande


Hei Tore !
Vi i fremskrittspartiet har jobbet med dette alvorlige problemet i skole over lang tid. Derfor fremmet vi mange forslag i KUF komiteen og Stortinget i håp om å få med oss de andre partiene.
Men dessverre så ble vi motarbeidet av de andre.
Sender deg forslaget og regner med at vi skal ta det opp igjen i kommende periode. Vi gir oss ikke !
Du må gjerne benytte disse forslagene i aktionen dere har.
Lykke til, du vet iallefall hvor vi i FrP står !
Mvh Åse
Takk for dette, dere gjør en viktig jobb, som også myndighetene burde engasjert seg mere i. Dessverre har mobbing i skolen gått opp de siste årene etterat det ble betydelig nedgang under Bondevik 2 regjeringen.
Jeg håper inderlig at vi skal kunne få en ny offensiv, det er det virkelig behov for. Mitt parti ønsker sterkt å bidra til dette. dersom vi får muligheten.
Med vennlig hilsen
Laila Dåvøy
KrF

Hei

Først og fremst vil jeg takke for det flotte initiativet dere har satt i gang! Dette er et kjempeproblem som det er viktig å ha et kontinuerlig fokus på.

Flere tusen elever går til skolen hver dag med en vond følelse. De vet at de igjen skal plages, fornedres og trakasseres, bli utstøtte og ensomme. I forrige regjeringen hadde statsministeren personlig et fokus på dette og det gav resultater. Vi må få dette engasjementet tilbake. Fra KrF sin side har vi blant annet foreslått at det må ansettes et mobbeombud i hvert fylke. Elever og foreldre må ha et sted de kan henvende seg, og ombudene kan også være pådrivere for at skolene jobber mot mobbing. Det må også være et klart krav om at skolene enten skal ha et antimobbingsprogram eller en handlingsplan mot mobbing.

Jeg ønsker dere lykke til videre i kampen mot mobbing!

Med hilsenpå vegne av Dagrun Eriksen:

Jon Håkon Øen

Seniorrådgiver (KrF)

Kirke, utdanning og forskning

Tlf: 23313380


Kjære Heidi Olderøien og Tore Sveum.

Tusen takk for at du skrev til Arbeiderpartiet om et så viktig tema som mobbing.Dessverre er mobbing i skolen fortsatt et problem, og mobbingen sprer seg til nye arenaer som blant annet internett og sms. Vi har alle et ansvar for å forebygge og bekjempe mobbing, og et ansvar om å bevisstgjøre mobber om de konsekvenser mobbing kan ha.

Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, FUG, Skolenes landsforbund la i februar i år fram et omfattende og forpliktende Manifest mot mobbing. Kommuner, skoler, foreldre og lærere forplikter seg til å arbeide for at alle barn og unge har et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. At barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, vold, rasisme, homofobi, diskriminering eller utestengning.

Jeg legger ved en link til manifestet.

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/manifest_2009_ok.pdf

Med vennlig hilsen

Line Engebretsen

Førstekonsulent

Arbeiderpartiets stortingsgruppeMeget bra initiativ!
Mvh

André Oktay Dahl(H)


Jeg kan love at mitt parti vil ta mobbing på alvor. Det er leit at det ikke har vært stort nok fokus på dette de siste årene. I Bondevik 2 regjeringen satte vi igang et stort prosjekt mot mobbing i skolen, og vi hadde også tiltak rettet mot barnehagene. Det er viktig å forebygge så tidlig som mulig.
Jeg er enig med deg i at her bør alle stå sammen, det skal ikke stå på KrF, vi er med....
Vennlig hilsen
Laila Dåvøy
KrF

Hei igjen.

Vi sender på ny ut en oppfordring til våre representanter.

Og jeg tar oppfordringen din. Når ny skolefraksjon blir samlet, settes det opp som et punkt til diskusjonJ

Med vennlig hilsen

Line Engebretsen

Førstekonsulent

Arbeiderpartiets stortingsgruppe 
Hei, og takk for mail med viktig tema!

Jeg har nettopp snakket med trønder-avisa (største avisen i nord-trøndelag, mitt hjemdistrikt) og uttrykt støtte til deres forslag om en årlig dag. Jeg tillot meg å videresende denne mailen til avisa, så det er mulig dere blir kontaktet om saken. Håper det er i orden for dere!

Mvh
Arild Stokkan-Grande
St.repr. ApTusen takk for mail. Det er ingenting som er viktigere i skolen enn å få stoppet mobbingen. Et av de viktige måtene er å få foreldre . lærere og elevene til å våkne. Jeg synes det er viktig det dere sier.Det er nødvendig med et slikt engasjement fra dere.  Det å skrive ned hva som er lov og ikke lov og hvordan en skal reager er nok en god metode fordi det involverer elevene.. Jeg og SV jobber for å få flere av de nasjonale opplæringsprogrammene som er skal bli brukt i skolen. De gir gode og viktige verktøy for den enkelte skole.
Jegvet ikke om du har hørt om Respekt, LP- modellen og Pals? disse er nasjonale programmer som burde inn i alle skolene.
 
Hilsen Lena Jensen
Flott initiativ! Jeg har selv arbeidet i skolen og vet hvor viktig og virkningsfullt det er når elevene selv er med på å sette standarden for hva vi ikke aksepterer og hvordan vi vil ha det i klasserommet.
 
Jeg skal ta med meg ideen om en "Stopp mobbingen-dag" til arbeidet i Stortinget etter valget.
 
Mvh
Torgeir Micaelsen
stortingsrepresentant (Ap)

Kjære kommunepolitikere                  13.08.09

 

 

 

 

Vi er frivillige ildsjeler som jobber i ei gruppe dannet på Facebook som heter Stopp Mobbingen, og vi ser en dramatisk utvikling i henvendelser vedrørende mobbeproblematikken. To av oss jobbet i en annen gruppe, men vi gikk ut og laga egen gruppe nettopp pga den økende henvendelsen. Det var daglig mail, henvendelser fra selvskadere og mange selvmordskandidater nettopp pga mobbing. Barn som gruet seg til å gå på skolen, barn som måtte flytte pga mobbing.

 

Opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæringenslår fast at alle

elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordning (SFO) har rett til

et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle

som arbeider i skolen og skolefritidsordning plikter å sørge for at elevene ikke

blir utsatt for sjikane gjennom krenkende ord og handlinger som mobbing, vold,

rasisme og diskriminering.

 

Vi har fått en rapport på at de saker som er anmeldt til politiet blir henlagt, de som går til sak til retten taper. Foreldre til mobbeofre er rettsløs. Mange skoler har ikke engang noen handlingsplaner ovenfor et så stort problem som det mobbingen er blitt, eller de har en handlingsplan, men ligger i en skuff og blir liggende der. Og ved mange skoler er det lærere selv som mobber elever. Det er virkelig en skremmende utvikling vi ser vi som ”brenner” for nettopp opp mot å få stoppet mobbingen.

 

Vi vet om mange skoler som underkjenner problemene og sier ofte de har så bra opplegg for nettopp dette. Ja fine ord er en ting, handling er noe annet. Vi har sendt ut eget brev til spesifikke skoler hvor vi har fått henvendelser om og bedt om handlingsplan og redegjørelse for hva de gjør med denne problematikken som har vokst seg så høy. Mange skoler har kommet med svar, men fremdeles underkjenner de problemene enda vi vet om konkrete tilfeller det virkelig er høy faktor vedrørende mobbing. De stiller seg helt utenforstående til dette og nesten går til angrep og i forsvar som virkelig bryr oss og, vil få stopp på dette.

 

 

Hovedproblemet er at mange barn ikke fanges opp av lærere og voksne ved skolene. De voksne til disse mobbeofrene som tar problemene på alvor og går til ledelsen ved skolene blir ofte møtt med forsvar. Mange tilfeller har skolene tatt kontakt med barnevern for de tar ikke ansvar selv og skylder på hjemmene til mobbeofrene. Hvilken påkjenning disse hjemmene til mobbeofrene har kan ikke

beskrives før man har opplevde dette selv. Dette er også skremmende og skolene går ”seirende” ut av dette.

Mange voksne sliter med senskader etter mobbing. Og dette er et samfunnsproblem. Mange er uføre pga dette. Hva har politikere tenkt å gjøre med dette?

Og hva med rettsikkerheten til de fortvilte foreldre/verger til mobbeofre?, skal det fortsette slik det er? Det er på høy tid at noe blir gjort i denne utviklingen. 

 

 

Er det ikke på tide politikere våkner opp og virkelig ser problemene?, ikke bare ser de, - men også gjør noe med dette opp mot skolene i sine respektive kommuner?

 

Hva har dere tenkt å gjøre opp mot skoler, mobbeproblematikken? Vi kan ikke sitte og snakke lenger, det må handles før det går flere liv tapt!

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Fra administrasjonen

 

Heidi Olderøien

 

Stopp Mobbingen

Email: stoppmobbingiskole@gmail.com

Hjemmeside: http://www.stoppmobbingen.net/

 
God formiddag!
Jeg takker dere for et godt engasjement ift. en meget viktig sak og
problemstilling.
Skolene i Ballangen kommune  har gjennom mange år gjennomført
anti-mobbeprogrammer, og "holdt trykket" for å avverge og stoppe mobbing i
skolen.
Jeg videresender henvendelsen til rådmann, rektorer samt kommunepolitikere
i trykk forvissing om at fokuset for å gi alle elever en god skolehverdag
holdes oppe.
Lykke til med alt videre arbeid for denne viktige saken!


mvh
Anne-Rita Nicklasson
Ordfører
8540 Ballangen, Norge
Tel.:     +47  769  29 119
Dir.tel.: +47 769  29 100
Mob.:   +47 911  55503
Fax.:     +47 769 29 001
E-mail.:  anne-rita.nicklasson@ballangen.kommune.no

Ål kommune har både på barne- og ungdomsskulenivået jobba med systematisk med mobbing.

Lærarane har det konstant under oppsikt.

I tillegg er kommunen med i MOT-arbeidet som mellom anna har kamp mot mobbing som eit viktig tema.

 

Dersom du ynskjer å veta meir konkret korleis Ål kommune arbeider mot mobbing i skulen, vil du kunne få meir

info. frå oppvekstleiar Odd Lossius i Ål kommune.

 

med vennleg helsing

 

Torleif T. Dalseide

 ordførar


Hei!

 

Jeg sitter i Skole- og Kultur utvalget i Stryn kommune.

Har i sommer fått flere signaler på det dere tar opp.

 

Dette er etter hvert blitt et stort og alvorlig problem.

Jeg har tidligere tatt dette opp i egen kommune ifm de tragiske hendelsene man har hatt på andre utenlandske skoler, men bl.a drap. Som viser seg er i de fleste tilfeller knyttes opp mot langvarig, intensiv og skult mobbing.

 

Jeg vil fortsatt fokusere på dette i tiden fremover og bevisstgjøre mine politikerkollegaer på dette.

 

Det er fint at noen bryr seg. Dere har en viktig jobb å gjøre sammen med oss politikere.

Stå på!

 

Mvh

Sven Flo

Stryn Høyre

Mob: 48893353


Hei!

 

Takk for mail med påminnelse om et stort problem for altfor mange barn. Jeg tror det er viktig at vi som har det øverste ansvaret for skolene til stadighet blir minnet om at hverdagen ikke oppleves trygg og god for alle barn; det er dessverre altfor fort gjort å utsette saker til neste møte – for deretter å glemme dem…

Som mor til et barn som måtte bytte skole på grunn av mobbing, og som nær venn til et foreldrepar hvis datter også måtte bytte skole, har jeg møtt problematikken på nært hold. For egen del tror jeg det vanskeligste av alt var å oppleve at mitt barn – og forsåvidt også jeg selv – ikke ble trodd. Altfor ofte møtes barn og foreldre med utsagn som ”barn har en livlig fantasi”, ”det er ikke så ille”, ”litt må man tåle”. Nei, barn skal ikke trenge å tåle! Ja, barn skal bli trodd – noe annet er en ny krenkelse!

Hva kan vi gjøre? Vel, i min kommune er det dessverre ingen krav til at de skolene som er registrerte Olweus-skoler dokumenterer sitt arbeid. Forhåpentlig kommer et slikt krav på plass i løpet av høsten. Vi må også kunne få trygghet for at skolelederne våre faktisk er engasjert i temaet, og har kompetanse både i forhold til forebygging og problemløsing.

Men hva med oss foreldre? Hva lærer vi våre barn? Lærer vi dem om fellesskap og solidaritet eller lærer vi dem om den sterkestes rett og spisse albuer? Lærer vi dem å se hvert enkelt menneskes gode egenskaper, eller er vi flinkest til å påpeke andres feil og mangler? Dyrker vi enere på en måte som skaper tapere?

 

Jeg legger bokmerke til hjemmesiden deres – håper det etter hvert kommer en lang liste av smarte tiltak der J

 

Vennlig hilsen

 

Gerd H. Kristiansen

Nordreisa KrF


Hei
 
Viktig sak dere jobber med !
 
Jeg skal besøke skolene i min kommune i høst. har varslet at mobbing da blir et viktig tema jeg vil ta opp med skolene.
 
Takk for innspillet og innsatsen.
 
 

Med vennlig hilsen

Dag Erik Pryhn
ordfører i SelHei!

Meget bra engasjement! Mobbing er et problem som vi hele tiden må ha fokus på og prøve å bekjempe. Forebyggende tiltak som aktiviserer og skaper positive ringvirkninger må det jobbes med.

Gode barne og ungdomsmiljø, gir også et godt miljø blandt de voksne. En verdi det er verdt å satse på.

Stå på!!!!

Mvh
Harald Lie
Sitter i kommunestyret for SP 


 Ved Rektor Henvendelse etter en del spørsmålstegn ved Deres skole vedrørende mobbeproblematikk Vi er en gruppe på Facebook som heter Stopp Mobbingen og ble starta 09.08.09. Vi har fått henvendelse vedrørende Deres skole nettopp pga mobbeproblematikk og Deres håndtering av dette. Alle skoler vi får henvendelse om vil blir lagt ut på vår hjemmeside og vi vil følge hver enkelt sak med svar fra hver enkel skole hvordan problematikken løses på en forsvarlig måte. Gruppa Stopp Mobbingen består av frivillige og som vil bekjempe nettopp problemene som er blitt så forsterket i løpet av få år. Vi vil gjerne vite hvordan Dere håndterer mobbeproblematikk og om foreldrene til mobbere og de som blir utsatt for dette er informert og blir tatt hånd om på en forsvarlig og god måte. Vi ønsker og en orientering om hvilke rutiner dere har når foreldre eller lærere varsler om mobbesituasjoner. Vi ber om en snarlig tilbakemelding på denne henvendelsen men dog innen tre uker fra dette brev er sendt per E-post. Dersom vi ikke får et svar vil vi vurdere og forfølge saken og gå videre til fylkesmann med dette. 
Med vennlig administratorene i Stopp Mobbingen 
Epost: stoppmobbingiskole@gmail.com 
Hjemmeside: www.stoppmobbingen.net
Oppfølgingsbrev til de skoler som har svart men ikke tilfredstillende svar

Hei igjen
Vi vet dere har svart, men ber deg om å lese vedlegget og se på de spørsmål vi stiller mot Deres skole. Vi i Stopp Mobbingen er ikke ute etter å "ta" noen skoler, men ønsker at skolen tar denne problematikken på alvor. Vi kan ikke lenger sitte å si, det er ikke problem i det hele tatt. Vi vet det er store problem med mobbing og vi alle kan bidra i denne kampen for å stoppe utviklingen og få et bedre grunnlag for de barna som skal vokse opp og bli morgendagens voksne. Når mobbeproblemene er blitt så store som de er MÅ man ta dette på alvor og gjøre noe med dette. Mange skoler har mobbeprogram, henviser til Zero/Olweus osv...men det er ikke dermed sagt at de skolene ikke har mobbing på sin skole. Og heller ikke dermed sagt at de skolene gjør hva de kan for å bekjempe disse problemene. God dialog mellom foreldre/skole er veldig viktig og at et mobbeoffer blir tatt på alvor. Og blir gjort noe med mobbingen. Innkalle begge parter til samtale er her viktig, både mobbeofferets foreldre og likedan mobberens foreldre. Ikke alle foreldre er klar over at Deres barn er mobber eller mobbeoffer for den saks skyld for mobbeoffer er gjerne redde det skal bli enda verre. Men åpenhet er faktisk veldig viktig, ta det ved rota istedenfor at det skal utvikle seg til noe stort og vanskelig. Vi har ingen flere å miste. 


Mvh
Heidi Olderøien
i Stopp Mobbingen
www.stoppmobbingen.net

Disse skoler er sendt spesifikk til etter henvendelser


2009 

7/8 Meland ungdomsskole

7/8 Sagstad barneskole

7/8 Hommelvik skole

7/8 Hoppern skole

7/8 Fryal barneskole

7/8 Vollen u-skole

7/8 Lundheim folkehøgskole

7/8 Harstad u-skole

7/8 Tårnåsen skole

7/8 Sviland skule

7/8 Verdalsøra barneskole

7/8 Eidet skole

7/8 Flatåsen skole
7/8 Tonstad
7/8 Seljestad skole

7/8 Nordbytun u-skole

7/8 Engerdal barne og ungdomsskole

7/8 Hauger u-skole

7/8 Straume skole
18/8 Rosenholm Barneskole

18/8 Holmlia

18/8 Nesheim (Arendal)

18/8 Brattholmen Skule
19/8 Hovin skole i Sør-Trøndelag
20/8 Ørmelen i Nord-Trøndelag
20/8 Romolslia i Sør Trøndelag
 
24/8 Ugla U-Skole
24/8- Sør-Odal U-skole
26/8 Sandfallet U-skole

2/9 Liland skole,evenes
2/9 Flatøy skole,meland
2/9 Vestbygd skole,meland
2/9 Grasdal skule,meland
2/9Rossland skule,meland
2/9 Eikeland skole,vennesla 
8/9 Rjukan Barneskole i Tinn kommune
16/9 Byåsen skole
16/9 Vallset Barneskole
16/9 Opphaug skole
16/9 Gransherad Skole
17/9 Skjervøy Barneskole

17/9 Sørborgen skole
20/9 Dalsøyra Barne- og Ungdomsskole
28/9 Frei Ungdomsskole
28/9 Fosen vg skole
28/9 Løken u skole
28/9 Sande skole-sola

10/10 Hvarnes skole i Larvik

10/10 Kvelde skole i Larvik

10/10 Fotlandsvåg skule

11/10 Orkanger Barneskole

14/11 Brannfjell U-skole

20/11 Spangereid skole i Lindesnes


2010


6/1 Riddersand skole i fetsund

6/1 Ytteren skole i Rana

11/1 Biri U-Skole

18/1 Kautokeino B-skole

7/2 Vikhammer Barneskole i Malvik kommune

15/2 Vestskogen skole i Nøtterøy kommune

 sendt 30-09-09

Barnevern, PPT og helsestasjoner

 

Vi er en gruppe på Facebook som heter Stopp Mobbingen og ble grunnlagt i august d.å. Vi er frivillige mennesker som alle sammen har en bakgrunn med at våre barn er blitt mobbet og to av oss har måtte bytte skole pga dette.

Den tiden vi har vært ”oppe og gått” har vi fått utallige henvendelser fra fortvilte foreldre til mobbeoffer, men også fra barn/unge som ikke tør å si fra hjemme fordi de er redde det skal bli enda verre.

 

Det som bekymrer oss er at så mange opplever at skoler går i skyttergrava når foreldre til mobbeoffer tar kontakt og går hen og sender bekymringmelding til barnevernet, ”for det må jo være noe galt i heimen”. Ergo får foreldre og mobbeofre dobbel bekymring i og med at barnevernet setter i gang en granskning og man blir satt ut av spill pga dette, enten man vil eller ikke. Mange foreldre kvier seg for nettopp å henvende seg til skole/ledelse nettopp pga dette, for de blir ikke trudd og problemene blir bare enda større.

 

Vi i Stopp Mobbingen har henvendt oss til skoler når vi får henvendelser fra foreldre hvor det finnes mye mobbing. Vi sender et brev på generell grunnlag og etterspør hva de gjør når mobbing avdekkes. Vi har til tider fått så krasse svar og de går i forsvar og vil gjerne vite hvem som har tipset oss om skolen, noe vi aldri oppgir nettopp i frykt for følgene for de som er utsatt for mobbing. Et annet eksempel er en familie hvor barnet ble mobbet på det groveste med også fysisk plaging. Denne familien varslet fra til skolen, men skolen ga de ingen hjelp. Etter hvert ga denne familien opp og flyttet. Skolen reagerte med å varsle barnevern på det nye stedet som følge av at de hadde varslet fra om mobbing som ble utøvet på deres barn og etterspurt hvilke tiltak som skulle gjøres. Vi hører stadige historier som er av lignende karakter og vi synes det er på høy tid at noe blir gjort slik at barn får et bedre utgangspunkt i livet enn å bli mobbet og ødelagt.

 

Det er lovpålagt grunnskole her i Norge, men barn har krav på en hverdag som er trygg og godt for de. Mange barn blir syke av skolehverdagen i Norge, mange blir selvskadere og mange går til skrittet med å ta sitt eget liv. Det er på høy tid at dette systemet gjør noe for å slippe å miste flere. Lærere og rektor/ledelse er beskyttet av systemet, men hvor beskyttet er barna i skolesystemet? Å gå rettens veg mot skole/kommune medfører bare tap for mobbeoffer og dens foreldre. Man er rettsløs som mobbeoffer her i Norge. Et mobbeoffer får ødelagt hele sitt liv og som skrevet ovenfor, når da ledelse ved skole sender bekymringmelding til barnevern går også mange familier helt til grunne. Det er ille og må gjøres noe med før flere liv går tapt.

 

 

Mvh

Heidi Olderøien

For Stopp Mobbingen

Email: stoppmobbingiskole@gmail.com

Hjemmeside: www.stoppmobbingen.net

 


sendt til alle landets fylkesmenn 28.09.09

Kjære fylkesmann                                    28.09.09

 

Jeg er en av frivillige mennesker som har dannet gruppen Stopp Mobbingen på Facebook i august d.å. Vi har vokst til en stor gruppe og vi har avdekket mye vondt som skjer mht mobbing i skolen og underkjenning av problemer av rektorer og ledelse ved skoler.

Vi får daglig henvendelser fra fortvilte foreldre til barn som blir mobbet på skolen. Når foreldre henvender seg til sin respektive skole blir de møtt med en forståelse av at det ikke finnes mobbing ved deres skole. Mange skoler legger seg i skyttergrava og sender bekymringsmelding til barnevernet fordi ” det må være noe galt i heimen”, da det i alle fall ikke er mobbing ved den skolen. Hva opplever da foreldre til et mobbeoffer? Jo først er de fortvilte pga at deres barn blir mobbet. For det andre får de barnevernet etter seg og full gransking i heimen. Et mobbeoffer blir dobbelt straffet nettopp pga den reaksjonen som mange skoler bedriver. Mange foreldre har måttet flytte pga mobbing. Er det riktig at et mobbeoffer må flytte og la mobberen/mobberne være igjen?

 

Vi har etter den korte tiden vi har vært ”oppe og gått” i Stopp Mobbingen vært i dialog med riks- og kommunepolitikere i hele dette landet. Vi har sendt spesielle henvendelser til skoler som vi har fått kjennskap til som virkelig har store mobbeproblem ved deres skole. Vi har sendt ut informasjon og en del ”smørbrødlister” til alle landets skoler. Mange rektorer går direkte hen og angriper oss og viser til enten Olweus eller Zero som antimobbeprogram de har. Men vi blir ikke beroliget når de sier dette. Å dekke seg bak et antimobbeprogram som heter Olweus eller Zero eller hva det måtte være hjelper ingenting så lenge det blir liggende i en skuff og støver ned.

 

Skal dette landet som Norge være bekjent av dette store økende problemet som er med mobbing rundt omkring i skolene? Er det ikke på tide at noe blir gjort slik at tallene går ned, og at barn får en ”arbeidsplass” hvor de er trygge og ikke minst at vi som foreldre kan føle oss trygge på at de har det trygt og godt? Grunnskole er lovpålagt i Norge, men når vi ser denne utviklingen som er rundt i de norske skolene er det skremmende å tenke på at våre barn skal bli tvunget til å være på den lovpålagte skolen hvor det utøves vold og mobbing. Mange barn kaster opp på morgenen før de går på skolen. Mange barn skulker skolen i redsel for å bli mobbet dag etter dag, år etter år.

 

Tall fra Senter for atferdsforskning viser at ca 28000 barn blir mobbet hver uke i grunnskolen. Tenk hvis 50 % av dem havner innen psykiatrien ... det er 14.000 mennesker . Tall viser at hver 10. elev blir mobbet av en lærer. Vil Norge være bekjent av å være et land hvor tall peker bare oppover når det gjelder mobbing?

 

Er det ikke på tide at ALLE våkner opp, ikke bare våkner – men virkelig gjør noe med problemene som er. Å prate om at noe må gjøres er en ting, handling er noe annet.

 

Vi har ingen flere å miste pga mobbing!!

 

Mvh

Heidi Olderøien

For Stopp Mobbingen

Email: stoppmobbingiskole@gmail.com

Hjemmesidewww.stoppmobbingen.net

 


Sendt mail 27.09.09

Til Barneombudet!

 

Vi i stopp mobbingen driver aktive kampanjer mot skoler via direktesendt info, postinger på facebook samt via vår hjemmeside www.stoppmobbingen.net

Vi har også mail folk kan kontakte oss på: stoppmobbingiskole@gmail.com

Før valget sendte vi også litt info til både stortingspolitikere og kommunepolitikere. Flere leserbrev er også publisert i mange aviser!

 

Med bakgrunn i våre erfaringer så sender vi nå en stor BEKYMRINGSMELDING fra oss som representant for norske barn og foreldre!

 

Vi får daglig henvendelser fra foreldre som fortvilet har forsøkt å få hjelp mot mobbing av sine barn hos skolen! Mange blir ikke hørt eller trodd! De som ikke lar seg avfeie opplever i mange tilfeller en skole som går til motangrep ved og sende bekymringsmelding til barnevernet! Dermed så blir belastningen større for både familien og barnet!

 

Enda mer bekymret er vi for de barn som tar kontakt og som opplever mye mobbing, men som har foreldre som underkjenner dette og som ikke vil ha hjelp eller støtte! Her ender en stor del enten hos bup eller hos politiet eller på sykehuset, noen ganger med verst tenkelig utfall!

Vi vil hevde at det ikke er noe system som fanger disse opp og tilbyr riktig hjelp i dag! Skal vi fortsette å ha det sånn?

 

Vi har nå startet registreringen av barn som har byttet skole fordi det ikke fantes noe løsning på mobbingen der di var! Vi ønsker tilbakemelding på hvorfor så mange skal måtte tvinges til og flytte fordi skolene ikke rydder opp i problemene!

Det er faktisk barn som skaper problem for andre ’les mobbern’ som skal flyttes iflg. loven men dette skjer ikke! Hva skal barneombudet gjøre med dette?

Vi ønsker også tilbakemelding på hvordan Barneombudet kan bistå oss i vårt arbeid der vi avdekker uverdige forhold for barn og foreldre, noe det er mye av!

 

Ber om rask tilbakemelding på dette da vi føler problemstillingene rett så akutte!

 

Mvh

 

Tore Sveum

For Stopp Mobbingen

Email: stoppmobbingiskole@gmail.com

Hjemmeside: www.stoppmobbingen.net
:: Tilbakemeldinger i forbindelse med stopp mobbingen kampanjen 07.11.09

Hei igjen Tore,

Tallene for psykiske problemer blant ungdom har vært stabile siden ca. 1985 (jfr. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2009/sammenhengen-mellom-psykisk-helse-skolem.html?id=582927)

Skoletrivselen i Norge har økt blant gutter, og vært stabil blant jenter i samme periode. Mobbing har gått ned. Men antallet elever som opplever stress ifm skolen har økt betydelig. Sistnevnte utvikling er alvorlig, all den tid det er en sammenheng mellom skoleprestasjoner og psykisk helse.

Det er ingen tvil om at man trenger et fortsatt kunnskapsbasert fokus på mobbing. Mange tiltak må til. Noen eksempler er:

·         Nasjonale standarder for hvor mange elever det skal være per lærer, slik at lærerne får bedre overblikk over elevene sine og deres trivsel

·         Flere lærere

·         Bedre skolehelsetjeneste, som både kan hjelpe unge som er blitt usatt for mobbing, men som også kan jobbe forebyggende i skolemiljøet

·         Lokalt engasjement på den enkelte skole, slik at mobbing blir tatt opp som tema og satt på dagsorden

Kunnskapsdepartementet kan sikkert hjelpe deg med å få bedre oversikt over flere konkrete initiativer som kan tas i denne sammenhengen. Hvis du har egne forslag må du gjerne dele dem også.

Jeg tar med dette med meg engasjementet ditt, og anser e-postutvekslingen vår foreløpig for å være avsluttet J

Alt godt,

Hadia 


Hei Tore, Heidi og Ingrid, for et flott initiativ! Det er akkurat slike foreldre som dere vi trenger. Dette var en vitamininnsprøytning.
 
Lykke til videre!
 
Hilsen Torbjørn Røe Isaksen


Hei
 
Takk for eposten og for at de tek tak i eit svært viktig tema.  Eg vil ta dette med meg vidare.
 
Ha ein fin kveld
 
Mvh
Bjørn Lødemel
 Hei!
 
Flott at de engasjerer dykk i noko så viktig som å stoppe mobbing! Eg er også oppteken av denne problematikken, og har mellom anna skrive eit innlegg på bloggen min jenny.origo.no om dette. Svipp gjerne innom den og bla deg nedover til første innlegget 24. juni.
 
Lukke til vidare med eit viktig arbeid! Eg lovar å arbeide mot mobbing i virket mitt som politikar. 
 
Mvh Jenny Klinge
Stortingsrepresentant, Senterpartiet
Justiskomiteen

Takk for henvendelse om viktig sak. Jeg tror det vil bli brukt mye tid på denne saken på Stortinget fremover. Det er et stort engasjement fra flere partier – og det lover bra.

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Senterpartiet

Telefon: 40 22 85 95 / 23 31 32 07

geir.pollestad@stortinget.no


Hei

Tusen takk for initiativet – ett meget godt et!

Jeg skal gjøre det jeg kan på de arenaer jeg kommer i kontakt med til å sette fokus nettopp på dette viktige tema!

Med ny statsråd håper jeg at det igjen er mulig å få større oppmerksomhet på området ”Stopp mobbingen”!

Lykke til!

Ingjerd Schou

Stortingsrepresentant 2009 - 2011

Høyre


          Hei!

Jeg er medlem av stortingets barnerettsgruppe som i samarbeid med Redd Barna en gang i året arrangerer Barnas spørretime i stortinget. Tema i år er mobbing. I den anledning har  11 klasser fra 11 forskjellige steder i landet vært i arbeid i lengre tid for å forberede denne spørretimen. De har utarbeidet mange aktuelle spørsmål om mobbing som vil bli rettet til de ansvarlige statsråder.

Vi vil derfor fredag 20 november har fullt fokus på mobbing i stortinget.

Mvh

Mvh

Gunn Karin Gjul

Stortingsrepresentant

Sør-Trøndelag AP


Godt inititiativ!
 
I første omgang skriver jeg på oriogo-bloggen min.
 
Lykke til videre.
 
Hilsen

Hilsen

Aksel Hagen

Stortingsrepresentant for SV

Tlf +4791620253


12.10.09

Hei - og takk for henvendelsen!

Vi legger ut nettadressen deres på vår hjemmeside og informerer på ukeplanen.

Lykke til med dette viktige arbeidet!

Mvh
Viveke Breivik
Rektor
Krokelvdalen skole
Tromsø
776 02430


08.10.09

Stopp Mobbingen v/Heidi Olderøien

Vi viser til henvendelse fra dere om mobbeproblematikk.

Fylkesmann i Hedmark og Fylkesmann i Oppland arrangerer konferanse om mobbing 10.-11.11.09 på Hamar.

Målgruppe her er skoleeiere, rektorer, lærere, PPT og helsesøstre. For mer info om konferansen, se våre hjemmesider:

 www.fylkesmannen.no/Hedmark

 Med hilsen


Gjertrud Aas Moen

seniorrådgiver

Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Hedmark

tlf. 62 55 14 14


05.10.09
Hei!

Jeg har mottatt e-mail fra dere. Jeg må si at jeg reagerer på måten dere bruker barneverntjenesten som "det store trollet"! Virkeligheten er ikke slik at barneverntjenesten er synonymt med omsorgsovertakelse. Det er en meget lav prosent av de sakene vi jobber med som ender med det. Et stort flertall er saker hvor barn og foreldre mottar frivillige hjelpetiltak.

Som ansatt i barneverntjenesten kjenner jeg meg ikke igjen. Barneverntjenesten er til for å HJELPE  barn. Vi har ofte saker som innebærer at barn blir mobbet, evt. Skolevegring. Barneverntjenesten kan hjelpe familier med tiltak som f.eks ansvarsgruppemøter hvor skole, foreldre, helsestasjon, barneverntjenesten og andre som er viktige for barnet deltar.

Jeg synes dere burde lese igjennom brevet dere har skrevet med et litt mer kritisk blikk. Hvis skolen sender bekymringsmelding til barneverntjensten kan det være fordi vi rår over en del hjelpetiltak som ikke de har.

Linda Lucie Hopland
Frogn Barneverntjeneste
lihop@FROGN.KOMMUNE.no
Tel: 47 46 85 36

Tilbakemelding fra foreldreveileder i helsestasjonstjenesten i Østre Toten kommune 01.10.09

Hei!
Jeg har mottatt informasjon om dere, og umiddelbart tenker jeg det er prisverdig at dere engasjerer dere.
Jeg er selv mor til to gutter og har en jobb der jeg møter mange barn og foreldre. Videre samarbeider jeg med ulike grunnskoler gjennom jobben min.
Jeg skal selvfølgelig nå ha dere i tankene, hvis jeg tenker det er aktuelt i forhold til jobben.
 
Men, - jeg blir litt opptatt av at dere må nå foreldre som engasjert på skolene.
Alle skoler har et FAU (foreldrenes arbeidsutvalg), som representerer alle foreldrene til barna på skolen.
De jobber ikke med enkeltsaker, men engasjerer seg i ulike sider ved skolen. Alt fra utemiljø, spesielle arragement, skoleveg og ikke minst skolemiljø. Dette burde være en interessant samarbeidspartner for dere.
De fleste kommuner har også et KFU (kommunalt foreldreutvalg), der representanter fra alle skoler sitter.
 
Ellers har de fleste av barneskolene og begge ungdomskolene i vår kommune ansatt barnmevernspedagoger som jobber miljøterapeutisk. Noen i forhold til enkeltelever, men mye av jobben deres er, i samarbeid med lærerne, å jobbe med miljøet blant elevene. Disse må det være spesielt interessant å få kontakt med for dere.
 
Nå kan det hende dere alt har kontakt med ovennevnte, så da er dette gammelt nytt for dere.
Synes bare det er viktig at dere når disse funksjonene.
 
Ønsker dere lykke til!
 
Mvh
Mette Vestengen
(foreldreveileder i helsestasjonstjenesten i Østre Toten kommune)

Svar fra skoler på oppfølgingsbrevet29.09.09

Hei igjen!

Svar på spørsmål:

 

 1. Nei
 2. Våre rutiner når det gjelder mistanke om mobbing eller vi får kunnskap om mobbing, er at saken skal undersøkes og skoleleder varsles. Skolen ønsker et tett samarbeid med foresatte.
 3. Ja ,der det viser seg nødvendig.
 4. ja
 5. Vi lytter til alle parter.Kontaktlærer,sosiallærer,inspektør og rektor.
 6. innkaller fortest mulig til samtale.
 7. Nei. Vi benytter her spørreundersøkelsen ”elevundersøkesen”, og gjør tiltak ut fra dette.I tillegg forskningsbaserte undersøkelser godkjent fra utd.dir. og kommunenivå.

Vennlig hilsen
Trond Bunæs
Rektor


25.09.09
Hei igjen
 
Vi på Holmlia skole tar mobbeproblematikk svært alvorlig - noe annet ville være utenkelig!
 
Vi arbeider hardt for å avdekke mobbing og har ved siden av handlingsplanen for mobbing en rekke viktige "føre var" rutiner og tiltak som gjør oss i bedre stand til å avdekke mobbing:
 • kontaktlærerne våre har to elevsamtaler årlig og er viktig for å avdekke eventuell mobbing
 • vi på Holmlia skole har en ekstra time nedslag til kontaktlærere for å følge opp elev/foresatt
 • MOT brukes aktiv - se lenke http://www.mot.no/
 • lærere og ledelse har en lav terskel for å gripe inn i mobbesaker
 • to sosiallærere i 100 % stilling i jevnlig kontakt med Barnevern, Politi og hjemmene
 • tverretatlige møter med bekymringer
 • elevundersøkelsen (alle elever, ikke bare 10. trinn) gjennomføres årlig
 
Svar på spørsmål:
 
1. Ut i fra definisjonen på mobbing (ref. Dan Olweus) kjenner vi ingen tilfeller, men vi har hatt situasjoner der lærere har uttalt seg på måter som er ertete. Det har selvfølgelig blitt tatt opp med vedkommende lærer umiddelbart sammen med ledelsen
 
2. Rutiner  - se over
 
3. PPT kan bli tatt med i prosessen, men det er ikke noe automatikk i det
 
4. Tett kontakt med foresatte - dette står det mer om i vår handlingsplan
 
5. Vi snakker alltid med begge parter på en grundig måte og det er alltid ledelsen som håndterer sakene
 
6. Det er en selvfølge at slike henvendelser blir tatt seriøst og blir fulgt opp
 
7. Den årlige Elevundersøkelsen skal avdekke mobbing fra ansatte/medelever og ser derfor dette som unødvendig
 
 
Vennlig hilsen
 
Thomas Wollan
Ass. rektor, Holmlia skole
22 75 29 00 / 97 11 49 44


Svar fra Fryal skole i Søndre land 22-09-09
1. Har du som rektor kjente tilfeller av ansatte som bidrar til mobbing av elever? 

      Ikke pr. i dag. 

2. Hvilke rutiner har dere for og fange opp barn som blir mobbet, de som aldri sier noe? 

      Skolen har rutiner på at kontaktlærerne skal snakke med elevene om viktigheten av å si

     fra om episoder, både på skolen og til og fra skolen, i tillegg til at vi på ansatt-sida

     har det oppe som påminnelser på personalmøtene i forhold til inspeksjon. I tillegg

     bruker vi helsesøster aktivt i forhold til å ha elevsamtaler med elever når vi har

     mistanke om noe.

     Dersom det er elever innen samme trinn som er involvert er det  kontaktlærerne som 

     tar de første samtalene med elevene. Dersom elevene kommer fra forskjellige trinn,

     eller at kontaktlærerne ikke synes de får løst opp i problemet, kobles en fra ledelsen

     inn. 

3. Har dere et tett samarbeid med ppt vedr mobbetilfeller? 

      Bare dersom det angår elever de allerede har et sakkyndighetsforhold til, eller hvis vi

      vurderer at vi vil ha nytte av deres kompetanse for å løse opp i problemet.

     PPT er også en del av kommunens BAF-avdeling (Barn og Familie), som skolen har

     faste møter med. I de møtene kan skolen diskutere barn anonymt;

      eller åpent, etter først å  ha innhentet foresattes samtykke. 

4. Ved mobbing, blir foresatte til både mobber og mobbeoffer innkalt til samtale? 

      I de tilfellene hvor skolen greier å  løse opp i problemet tas det i første omgang

      telefonisk kontakt, av kontaktlærer, både for å informere, og for å forsikre oss om at

     det ikke er mer i saken enn det vi har tatt tak i.

       I de tilfeller det har gått så langt at det er en mobbesak (gjentatte handlinger over tid)

     er det naturlig at begge parters foresatte blir innkalt til møter, slik at vi i fellesskap

     jobber med å løse problemet.. 

5. Vektlegger dere elevenes utsagn der det er lærermobbing, hvem håndterer disse sakene? 

      Ja, det vektlegges. Personalsaker håndteres av rektor. 
 
 6. Hvilken rutine har dere for å imøtese foreldre som faktisk tar kontakt? 

      Vi imøtekommer foreldre som tar kontakt ved at de bestemmer om og når de ønsker å 

      møte oss til samtale. Det er en rutine vi praktiserer, uavhengig av sakstype. 

7. Vil du godkjenne at vi i en tilfeldig valgt klasse kunne dele ut et spørreskjema vedr mobbing som bl.a. ville inneholde spørsmål om det var opplevd trakassering fra lærer i klassen? 

      Det vil behandles som alle andre tilsvarende henvendelser. Spørreskjemaet skal

      leveres for godkjenning, før spørreundersøkelsen kan gjennomføres. 
Hei igjen,
 
Flatåsen skole jobber konstruktivt og godt for at alle elevene våre skal trives på skolen. I følge elevundersøkelsen har de fleste det veldig bra på Flatåsen.
 
Vi har stort fokus på mobbeproblematikk og tar alle saker på alvor og umiddelbart i forhold til vår tiltaksplan mot mobbing, som for øvrig ligger på vår hjemmeside. Tiltaksplanen er i tråd med lovverk og kommunale rutiner.
Mobbing er faste temaer på alle trinn, i elevråd, i arbeidsmiljøutvalget, i brukerråd, på foreldremøter og i personalet.
Dersom man har mistanke om mobbing på Flatåsen oppfordres alle å ta kontakt med rektor eller andre i administrasjonen. Saken blir da tatt opp i vårt interne ressursteam og behandlet i tråd med tiltaksplanen.
Vi har nulltoleranse for mobbing og vårt mål er å gjøre noe med alle saker som skulle komme opp og at alle opplever at de får den hjelpen og støtten som er nødvendig.
 
 
Med vennlig hilsen.
Hilde Klungsøyr,
rektor
 Hei

Det er med stor undring jeg leser følgende brev fra dere sendt meg via skolekontoret.

punkt 1: jeg har ikke tidligere mottatt dette brev, Grunnen er vel at vi har fått ny mailadr.

punkt 2: jeg kan ikke se at jeg som rektor har noen FORPLIKTELSE til å svare på deres brev.

punkt 3: jeg er meget forundret over at dere som represententant for holdningsarbeid mot mobbing bruker et språk som jeg finner både aggressivt og truende. Dette tenderer mot mobbing!

Jeg kan videre opplyse at vi har en kommunal handlingsplan mot mobbing, med faste rutiner som vi følger.

mvh. Berit Vareide


Har i dag mottatt tidenes mest utidige brev pr. mail, fra dere. Virkelig en merkelig måte å ta kontakt med skolene på som virkelig gjør en god innsats for å stoppe mobbing i skolen. Hadde jeg ikke visst hvem mailen kom fra, ville jeg karakterisert mailen som mobbing og uthenging av skoler! Har prøvd å ringe dere på oppgitt nummer, men oppnår bare mobilsvar.

 

Punkt 1. Dere må forsikre dere om at mailen er kommet frem til de det gjelder før dere trakkaserer de som ikke har svart.

Punkt 2. Vi har ikke fått noen mail fra dere hverken 07.08.09 eller senere.

Punkt 3. Ser på nettsiden deres at dere er en organisasjon som startet opp 09.08.09? Da er det kanskje ikke så rart at vi ikke har fått noe brev fra dere FØR dere startet opp?

Punkt 4. Det skader ikke å være høflig når dere henvender dere til noen dere vil ha et svar fra. Det er noe som heter å gå foran som et godt eksempel.

Punkt 5. Når jeg får en skikkelig henvendelse fra dere skal jeg med største glede sende dere skolens mobbe-handlingsplan der dere kan se hvordan vi handler når vi får opplysninger om mobbing.

 

Med vennlig hilsen

Kari H. Klausen

Rektor

Straume skole-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kjære rektor!                                                               29.08.09                    

 

Du er en av de som har svart på vår mail sendt 7/8.

Svaret fra deg samstemmer veldig med det som har kommet fra andre rektorer. Svarene sier kort at deres skole har planer og rutiner for å håndtere mobbing og at alle kjente tilfeller blir håndtert. Flere oppfordrer foreldre til å ta kontakt med enten rektor eller kontaktlærer hvis det skulle være kjente mobbetilfeller. Vi føler vel at tilsvaret bærer preg av enten litt arroganse eller rett og slett dårlig oversikt over situasjonen ved deres skole!

 

Dette bekymrer oss da årsaken til at vi henvendte oss til dere var foreldre som er bekymret for situasjonen enten til egne eller andres barn ved deres skole. Vi vil vel påstå at mobbing blir veldig dårlig håndtert av dem på deres skole og spørsmålet er da om dette skyldes naivitet fra deres side eller om det er redselen for og innrømme at det er mobbeproblem. Ved flere av de skolene vi har henvendt oss til så har foreldre flyttet barn til andre skoler eller er i ferd med å gjøre det! Vi kjenner og mange tilfeller der foreldre som har kontaktet skolen har blitt møtt av en skole i skyttergrava og har endt opp med å erfare at skolen har sendt bekymringsmelding til barnevernet da det jo må være feil i hjemmet…

 

Vi lurer veldig på hva dette hjelper det barnet som ikke har det godt? Vi vet og at terskelen for og ”å sladre” er stor blant barn og terskelen er enda større for at foreldre skal få kjennskap til problemene til barna og så kontakte skolen. Derfor så er ikke vi tilfreds med svarene vi har fått. Vi får og mange meldinger om skoler som vegrer for å innhente hjelp fra bl.a. ppt de som henter inn ppt gjør det ofte så sent i prosessen at situasjoner er så låste at det nesten er umulig og løse dem! Vi undrer veldig over hvorfor det blir sånn! Vi får og mange meldinger om direkte og indirekte mobbing fra lærere til elever… Vi lurer jo på hvordan deres skole har rutiner for å forebygge og forhindre dette?

 

  Vi ber om omgående svar på flg. spørsmål:

 

1. Har du som rektor kjente tilfeller av ansatte som bidrar til mobbing av elever?

 

2. Hvilke rutiner har dere for og fange opp barn som blir mobbet, de som aldri sier noe?

 

3. Har dere et tett samarbeid med ppt vedr mobbetilfeller?

 

4. Ved mobbing, blir foresatte til både mobber og mobbeoffer innkalt til samtale?

 

5. Vektlegger dere elevenes utsagn der det er lærermobbing, hvem håndterer disse sakene?

 

6. Hvilken rutine har dere for å imøtese foreldre som faktisk tar kontakt?

 

7. Vil du godkjenne at vi i en tilfeldig valgt klasse kunne dele ut et spørreskjema vedr mobbing som bl.a. ville inneholde spørsmål om det var opplevd trakaserring fra lærer i klassen?

 

Vil til slutt orientere om at både disse brevene og tilsvarene blir publisert på vår hjemmeside.

Vårt formål er og snu det som oppleves som en stygg utvikling i skolene vedr mobbing. Vi snakker ikke da om flere planer men om generelle holdningsproblem samt legalisering av og kunne innrømme mobbing noe som er første bud for og kunne starte og jobbe mot problemet.

 

Vi vil og informere om at vi har foreslått og innføre en stopp mobbingen dag ved norske skoler noe som vil bli tema i det nye stortinget til høsten


Med Hilsen

Tore Sveum

For Stopp Mobbingen

Email: stoppmobbingiskole@gmail.com

Hjemmeside: www.stoppmobbingen.net

 

Nyeste kommentarer

16.04 | 12:56

20 000.000 kr personer som är i behov med en ränta på tre procent 3% återbetalas under 35 år gammal. Kontakta mig
E-post:luciana.salvatore147@gmail.com

...
13.04 | 08:00

Здравствуйте! Мне необходима ссуда в сумме до 15000$ на срок от 60 до 72 месяцев ,но только без предоплат до получения средств на мой счет и без оплаты за банковский ( почтовый) перевод . Все расходы должны быть заложены в общую сумму кредита с последующ

...
08.04 | 00:55

Ansøg om et hurtigt og bekvemt lån for at betale regninger og at starte en ny finansiering dine projekter til en billigste rente på 2%. Kontakt os i dag via: el

...
08.04 | 00:53

Ansøg om et hurtigt og bekvemt lån for at betale regninger og at starte en ny finansiering dine projekter til en billigste rente på 2%. Kontakt os i dag via: el

...
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE